Årsstämmor

Årsstämmor

Enligt aktiebolagslagen är årsstämman det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. På årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisor samt ersättning till styrelsen och revisorn.

2021 Årsstämma den 4 maj 

Protokoll från årsstämma
Redovisning förhandsröster
Kommuniké från årsstämma
Film - VD och ledning kommenterar 2020 och blickar framåt
Kallelse till årsstämma
Valberedningens förslag och yttrande
Fullmaktsformulär
Anmälan och formulär för förhandsröstning

Ny bolagsordning
Ersättningsrapport
Års- och hållbarhetsredovisning 2020

2020 Årsstämma den 17 juni 

Protokoll från årsstämma
Kommuniké från årsstämman
Film med VD Olof Anderssons anförande
Kallelse till årsstämma

Valberedningens förslag och yttrande
Fullmaktsformulär
Anmälan och formulär för förhandsröstning
Ersättningsriktlinjer
Års- och hållbarhetsredovisning 2019

2019 Årsstämma den 7 maj

Protokoll årsstämma
Presentation från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Beslutsförslag långsiktigt incitamentsprogram
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsredovisning 2018

2018 Årsstämma den 3 maj

Protokoll årsstämma 2018
Kallelse till årsstämma
Valberedningens förslag och motiverade yttrande
Fullmaktsformulär
Årsredovisning 2017

2017 Årsstämma den 3 april

Ladda ner