Bolagsstämma

Bolagsstämma

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisor samt ersättning till styrelsen och revisorn.

2020 Årsstämma den 17 juni 

Protokoll från årsstämma
Kommuniké från årsstämman
Film med VD Olof Anderssons anförande
Kallelse till årsstämma

Valberedningens förslag och yttrande
Fullmaktsformulär
Anmälan och formulär för förhandsröstning
Ersättningsriktlinjer
Års- och hållbarhetsredovisning 2019

2019 Årsstämma den 7 maj

Protokoll årsstämma
Presentation från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Beslutsförslag långsiktigt incitamentsprogram
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsredovisning 2018

2018 Årsstämma den 3 maj

Protokoll årsstämma 2018
Kallelse till årsstämma
Valberedningens förslag och motiverade yttrande
Fullmaktsformulär
Årsredovisning 2017

2017 Årsstämma den 3 april

Ladda ner