Kommittéer

Kommittéer

Revisionskommitté

Syftet och målet med revisionskommittén är att öka kvaliteten på bolagets och koncernens revision, förstärka kontakten mellan styrelsen och bolagets revisor samt öka kvaliteten och förstärka tillsynen och kontrollen över bolagets finansiella riskexponering, riskhantering och finansiella rapportering.

Trianons revisionskommitté utgörs av Mats Cederholm (styrelseordförande), Viktoria Bergman (styrelseledamot) samt Boris Lennerhov (styrelseledamot).