Valberedning

Valberedning

I enlighet med beslut på årsstämma 7 maj 2019 ska styrelsens ordförande sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av bolagets tre största aktieägare per den 30 september 2019.

Valberedningen inför årsstämman 2020 utgörs av:

Jan Barchan, Briban Invest AB

Torbjörn Granevärn, Olof Andersson Förvaltnings AB

Malin Ruijsenaars, Grenspecialisten Förvaltning AB

Mats Cederholm, styrelseordförande i Fastighets AB Trianon

Jens Ismunden lämnar valberedningen och ersätts av Malin Ruijsenaars.

Valberedningen har utsett Torbjörn Granevärn till sin ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna.

Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post, senast den 26 februari 2020 till valberedningens ordförande, Torbjörn Granevärn torbjorn.granevarn@trianon.se.

Dessa uppgifter har publicerats på bolagets webbplats den 1 november 2019.