Delårsrapport januari – juni 2018

Resultat i korthet för perioden januari – juni 2018


· Hyresintäkterna ökade med 41 procent och uppgick till 164,0 Mkr (116,6).
· Driftsöverskottet ökade med 32 procent och uppgick till 97,1 Mkr (73,6) och överskottsgraden till 59 procent (63).
· Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent och uppgick till 61,4 Mkr (54,5). Förvaltningsresultatet belastas med finansiella kostnader avseende obligationsupplåning om 6,2 Mkr (0).
· Periodens resultat uppgick till 125,1 Mkr varav 123,9 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden januari till juni om 3,61 kr (7,52).
· Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 91,0 Mkr (221,2).
· Värdeförändring derivat uppgick till -22,8 Mkr (-1,3), varav orealiserade värdeförändringar uppgick till -11,7 Mkr (9,0).

Resultat i korthet för andra kvartalet 2018

· Hyresintäkterna ökade med 36 procent och uppgick till 85,5 Mkr (62,9).
· Driftsöverskottet ökade med 28 procent och uppgick till 53,5 Mkr (41,9) och överskottsgraden till 63 procent (67).
· Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent och uppgick till 33,7 Mkr (31,0). Förvaltningsresultatet belastas med finansiella kostnader avseende obligationsupplåning om 4,6 Mkr (0).
· Periodens resultat uppgick till 74,6 Mkr varav 73,7 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden april till juni om 2,15 kr (4,34).
· Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 48,2 Mkr (125,7).
· Värdeförändring derivat uppgick till -16,2 Mkr (1,1), varav orealiserade värdeförändringar uppgick till -9,6 Mkr (7,5).

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018

· Trianons obligationslån noteras på Nasdaq Stockholm den 6 april 2018.
· Avtal tecknas om förvärv av två fastigheter på Norra Sorgenfri i Malmö med 26 000 kvm BTA bostadsbyggrätter samt befintliga byggnader om 13 000 kvm BRA, varav cirka 3 400 kvm beräknas att bevaras. Det underliggande fastighetsvärdet är 88 Mkr. Tillträde beräknas ske fjärde kvartalet 2018, då detaljplanen för fastigheterna förväntas vinna laga kraft.
· Hyresavtal tecknas med Domino’s Pizza om uthyrning av lokal på Rosengård Centrum om 200 kvm. Hyreskontraktet löper på 8 år.
· Hyresavtal tecknas med en ny aktör om uthyrning av lokaler för upplevelser, restauranger och aktiviteter på Entré. Avtalet löper på femton år och omfattar uthyrning av 4 700 kvm.
· Trianon förvärvar fastigheten Bunkeflostrand 155:3. Fastigheten omfattar 74 500 kvm ej detaljplanerad mark vid Öresundsbron.

”Jag kan med glädje konstatera att vi fortsätter vår tillväxtresa under andra kvartalet, vilket bekräftar att vår strategi och affärsmodell är rätt.” säger Olof Andersson, VD Trianon. ”Vi ser goda möjligheter att uppnå våra mål och att öka både hyresintäkter och förvaltningsresultat.”

  FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD

Telefon: 040 611 34 97

E-post: olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig

Telefon: 040 611 34 85

E-post: mari-louise.hedbys@trianon.se

Denna information är sådan information som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018, kl 08.00. 

OM TRIANON

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianons fastighetsbestånd omfattar 49 fastigheter om 256 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 61 procent bostäder och 39 procent kommersiella- och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 juni 2018 på cirka 5,3 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö.

Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-4094 21 20.

För mer information se: www.trianon.se 

Dokument och länkar

Trianon Delårsrapport Q2
2018-08-23 - Pressmeddelande delårsrapport 30 juni 2018
TILL
TOPP