Trianon emitterar nya hållbara hybridobligationer om SEK 500 000 000

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) (”Trianon” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat efterställda hållbara hybridobligationer om SEK 500 000 000 med evig löptid och med första ordinarie inlösendag tre år efter initialt emissionsdatum (de ”Nya Hybridobligationerna”). Emissionen övertecknades. De Nya Hybridobligationerna kommer att löpa med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR + 7.00%. Trianon avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Hybridobligationerna på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer.

En summa motsvarande likviden från emissionen av de Nya Hybridobligationerna kommer att användas i enlighet med Trianons uppdaterade hållbarhetsramverk (”Sustainability Financing Framework”), inklusive för att refinansiera de utestående Hybridobligationerna (såsom definieras nedan).

Trianons tidigare offentliggjorda frivilliga återköpserbjudande (”Återköpserbjudandet”) till innehavare av Bolagets utestående hållbara hybridobligationer med ISIN SE0012453900 (”Hybridobligationerna”) löpte ut kl. 15.00 den 11 november 2022. Trianon avser att offentliggöra resultatet av Återköpserbjudandet den 14 november 2022.

Swedbank agerade som s.k. sole bookrunner i samband med emissionen av de Nya Hybridobligationerna samt s.k. dealer manager för Återköpserbjudandet.
Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040 611 34 97, olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, ekonomichef och vice VD
040 611 34 85, mari-louise.hedbys@trianon.se

Denna information är sådan som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 november 2022, kl. 17:15.

Dokument och länkar

PM-2022-11-11 - 2
TILL
TOPP