Trianon undersöker möjligheten att emittera nya icke säkerställda hållbara obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande avseende dess utestående obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) (”Trianon” eller ”Bolaget”) har gett Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) i uppdrag som sole bookrunner att arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 30 maj 2023 i syfte att undersöka möjligheten att emittera ett icke säkerställda hållbara obligationer i SEK med en förväntad initial emissionsvolym om 200 miljoner kronor och en löptid om två år (de ”Nya Hållbara Obligationerna”). En summa motsvarande likviden från emissionen av de Nya Hållbara Obligationerna avses användas i enlighet med Trianons hållbarhetsramverk inklusive investeringar i energieffektiviseringar och andra värdeskapande investeringar i befintliga fastigheter samt nya fastighetstransaktioner. En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden.

I samband med emissionen av de Nya Hållbara Obligationerna erbjuder Trianon innehavare av Bolagets utestående obligationer med förfall i augusti 2023 med ISIN SE0015530985 (”Obligationerna”) att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka Obligationerna mot kontant vederlag till ett pris om 100,00 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta (”Återköpserbjudandet”). Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med villkoren i det återköpsdokument daterat 29 maj 2023 som finns tillgängligt på länken nedan (”Återköpsdokumentet”). Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 den 1 juni 2023 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget, vilket i sådant fall kommer att meddelas av Bolaget genom pressmeddelande. Återköpserbjudandet är villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Hållbara Obligationerna och kommer vara begränsat till en total nominell volym motsvarande emissionsvolymen för de Nya Hållbara Obligationerna (Bolaget förbehåller sig dock rätten att när som helst frånfalla dessa villkor). Innehavare av Obligationerna som accepterar Återköpserbjudandet kan komma att få prioriterad tilldelning av de Nya Hållbara Obligationerna med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet.

Länk till Återköpsdokumentet: https://ir.trianon.se/obligation/obligation-2021/

Carnegie agerar som sole bookrunner i samband med emissionen av de Nya Hållbara Obligationerna samt dealer manager för Återköpserbjudandet. Gernandt & Danielsson agerar som legal rådgivare.

Sole bookrunner / Dealer manager:

Carnegie: dcmsyndicate@carnegie.se

För ytterligare information, kontakta:

Olof Andersson, VD
Telefon: 040 611 34 97, olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, vice VD och ekonomichef
Telefon: 040 611 34 85, mari-louise.hedbys@trianon.se

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 maj 2023, kl. 10:00.

Dokument och länkar

PM - 2023-05-29
TILL
TOPP