Hållbar hybridobligation 2019

Hållbar hybridobligation 2019

Under andra kvartalet 2019 emitterades ett subordinerat efterställt hållbart obligationslån om 400 Mkr under ett ramverk om 500 Mkr på den nordiska företagsobligationsmarknaden. Emissionsdatum var den 17 april 2019. Obligationerna noterades på Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List den 17 maj 2019.

Obligationsemissionen möttes av en stor efterfrågan och blev väsentligt övertecknad framförallt av institutionella investerare. Hybridobligationen som har evig löptid, löper med en initial rörlig ränta om Stibor 3m + 7,0 procent. Emissionslikviden från Hybridobligationen kommer att användas i enlighet med Bolagets hållbara ramverk, med inriktning på social hållbarhet, daterat 31 mars 2019, inklusive delfinansiering av det förvärv om 781 lägenheter med ett underliggande fastighetsvärde om 900 Mkr belägna på Hermodsdal och Almhög i Malmö som offentliggjordes i februari 2019 och som tillträddes den 30 april 2019.

Investerarrapport hållbar hybridobligation maj 2019-maj 2020
Obligationsprospekt – Prospectus
Hållbart ramverk – Sustainablity Bond Framework
Cicero -Second opinion
Obligationsvillkor – Terms & Conditions