Hållbar hybridobligation 2019

Under andra kvartalet 2019 emitterades ett subordinerat efterställt hållbart obligationslån om 400 Mkr under ett ramverk om 500 Mkr på den nordiska företagsobligationsmarknaden. Emissionsdatum var den 17 april 2019 och obligationerna noterades på Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List den 17 maj 2019. Obligationslånet återbetalades i sin helhet i april 2023.

Obligationsemissionen möttes av en stor efterfrågan och blev väsentligt övertecknad framförallt av institutionella investerare. Hybridobligationen som har evig löptid, löper med en initial rörlig ränta om Stibor 3m + 7,0 procent. Emissionslikviden från Hybridobligationen kommer att användas i enlighet med Bolagets hållbara ramverk, med inriktning på social hållbarhet, daterat 31 mars 2019, inklusive delfinansiering av det förvärv om 781 lägenheter med ett underliggande fastighetsvärde om 900 Mkr belägna på Hermodsdal och Almhög i Malmö som offentliggjordes i februari 2019 och som tillträddes den 30 april 2019.

Trianon emitterade den 1 september 2020 ytterligare hybridobligationer om 100 miljoner kronor under sitt utestående subordinerade efterställda hållbara obligationslån med evig löptid (”Hybridobligationerna”). I och med emissionen av Hybridobligationerna är ramverket om 500 miljoner kronor således fullt utnyttjat.

Bolaget har, i enlighet med villkoren för Hybridobligationerna, ansökt om notering av Hybridobligationerna på Sustainable Bond List vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas inträffa omkring den 1 oktober 2020. Med anledning av noteringen har Trianon upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen.

Ett återköpserbjudande genomfördes den 9 november 2022 motsvarande totalt nominellt belopp om 402 Mkr, se pressmeddelande.

Redemption Notice

Trianon Redemption Notice 14 February 2023

Återköpserbjudande

Tender Information Document

Obligationsprospekt

Obligationsprospekt 2020 - Prospectus
Obligationsprospekt 2019 – Prospectus

Hållbar hybridobligation

Hållbart ramverk – Sustainablity Bond Framework
Cicero -Second opinion
Obligationsvillkor – Terms & Conditions

Investerarrapport hållbar hybridobligation

Investerarrapport hållbar hybridobligation maj 2022
Investerarrapport hållbar hybridobligation maj 2021
Investerarrapport hållbar hybridobligation maj 2020

TILL
TOPP