Kommittéer

Revisionskommitté

Syftet och målet med revisionskommittén är att öka kvaliteten på bolagets och koncernens revision, förstärka kontakten mellan styrelsen och bolagets revisor samt öka kvaliteten och förstärka tillsynen och kontrollen över bolagets finansiella riskexponering, riskhantering och finansiella rapportering. Trianons revisionskommitté utgörs av Viktoria Bergman (styrelseordförande), Axel Barchan (styrelseledamot) och Jens Ismunden (styrelseledamot).

Bolagsordning

Bolagsordning för Fastighets AB Trianon (publ).

Bolagsordning 12 maj 2022

Valberedning

Inför årsstämman 2023 beslutades att bolaget ska tillämpa samma principer för valberedningens sammansättning som föregående år, vilket huvudsakligen innebär att styrelsens ordförande kontaktar de tre, vid utgången av september månad 2022, största aktieägarna. Dessa erbjuds att utse var sin representant till valberedningen, i vilken även styrelsens ordförande ska ingå.

Instruktion för Trianons valberedning

Ersättningar

Trianon ska erbjuda marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor som möjliggör att kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Det förekommer ingen rörlig ersättning till bolagets ledande befattningshavare.

Trianons hela styrelse utgör ersättningsutskott och hanterar frågor gällande ersättningsprinciper, ersättningar och anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelseledamot som ingår i bolagsledningen deltar inte i arbetet.

Ersättningsriktlinjer