Instruktion för Trianons valberedning

Baserat på ägandet i slutet av september månad ska styrelsens ordförande sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Om någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot av valberedningen övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet.

Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning har utsetts. För det fall en ledamot av valberedningen inte längre representerar någon av de tre största aktieägarna i bolaget får valberedningen entlediga ledamoten. För det fall en ledamot av valberedningen avgår eller entledigas, får valberedningen utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Om förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den 30 september men före det att valberedningens fullständiga beslutsförslag offentliggjorts (senast sex veckor före årsstämman), och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre till röstetalet största aktieägarna i Bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen, ska denna aktieägare ha rätt att efter valberedningens godkännande utse en ytterligare ledamot av valberedningen. Ledamot utsedd av aktieägare som sålt hela eller betydande del av sitt innehav och därmed inte tillhör de tre största aktieägarna ska avgå från valberedningen.

Valberedning inför årsstämman 2024

Valberedningen inför årsstämman 2023 utgörs av Torbjörn Granevärn (Olof Andersson Förvaltnings AB), Jan Barchan (Briban Invest AB), Katarina Berggren (Grenspecialisten Förvaltning AB) samt Viktoria Bergman (styrelseordförande i Fastighets AB Trianon).

Valberedningen har utsett Torbjörn Granevärn till sin ordförande. Bolagets fjärde största aktieägare tillfrågades att utse en representant som adjungerad till valberedningen, vilket innebar att Erik Ståhl Hallengren, SEB Investment Management AB, är adjungerad ledamot.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor.

Trianons årsstämma kommer att äga rum den 15 maj 2024 i Malmö.

TILL
TOPP