Instruktion för Trianons valberedning

Baserat på ägandet i slutet av september månad ska styrelsens ordförande sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Om någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot av valberedningen övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet.

Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning har utsetts. För det fall en ledamot av valberedningen inte längre representerar någon av de tre största aktieägarna i bolaget får valberedningen entlediga ledamoten. För det fall en ledamot av valberedningen avgår eller entledigas, får valberedningen utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedning inför årsstämman 2022

Valberedningen inför årsstämman 2022 utgörs av Torbjörn Granevärn (Olof Andersson Förvaltnings AB), Jan Barchan (Briban Invest AB), Malin Ruijsenaars (AB Grenspecialisten) samt Boris Lennerhov (styrelseordförande i Fastighets AB Trianon). Johannes Wingborg lämnar valberedningen och ersätts av Malin Ruijsenaars. Valberedningen har utsett Torbjörn Granevärn till sin ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post, senast den 21 februari 2022 till valberedningens ordförande, Torbjörn Granevärn, torbjorn.granevarn@visita.se.

TILL
TOPP