Hållbarhet - en del av Trianons affär

Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet är viktiga delar av Trianons ansvar som fastighetsägare och fastighetsutvecklare. Att arbeta aktivt och målmedvetet med hållbarhet bidrar både till minskade affärsrisker och ökade affärsmöjligheter, och bolaget arbetar därför målstyrt och långsiktigt med hållbar utveckling i hela organisationen.

Hållbar hybridobligation

Trianons hållbara hybridobligation hade när den lanserades ett ursprungligt värde om 400 Mkr
och under 2020 utökades obligationen med 100 Mkr. 150 Mkr användes som delfinansiering
av förvärvet som Trianon gjorde 2019 i Hermodsdal och Almhög, områden med låg
förvärvsfrekvens och stora utmaningar. Varje år rapporteras utfallet i en separat investerarrapport samt i vår års- och hållbarhetsredovisning, se Finansiella rapporter.

Mer information om vårt hållbarhetsarbete

Trianons hållbarhetsarbete
Trianons års- och hållbarhetsredovisning 2021
Trianons års- och hållbarhetsredovisning 2020

Hållbar hybridobligation

Hållbar hybridobligation, ramverket

Investerarrapporter hållbar hybridobligation
Investerarrapport hållbar hybridobligation 2022
Investerarrapport hållbar hybridobligation 2021
Investerarrapport hållbar hybridobligation 2020

ESG
ESG Questionnaire

TILL
TOPP