Trianons bolagsstyrning grundas på svensk lag, interna regler och föreskrifter samt Nasdaqs Stockholms regelverk. Fastighets AB Trianon är ett svenskt publikt bolag med säte i Malmö som tillämpar Svensk Kod för Bolagsstyrning (”Koden”).

Revisorer

Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman.

Enligt bolagets bolagsordning ska bolaget ha lägst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Bolagets revisor är Mazars AB med Anders Persson som huvudansvarig revisor och Rasmus Grahn som personlig medrevisor.

Viktoria Bergman

Styrelseordförande

Född 1965.
Styrelseordförande sedan 2022.
Styrelseledamot sedan 2017.

Oberoende till bolaget och ledning.
Oberoende till huvudägare.

Läs mer

Olof Andersson

Styrelseledamot och VD

Född 1965.
Styrelseledamot och verkställande direktör sedan 2006.

Beroende till bolaget och ledning.
Beroende till huvudägare.

Läs mer

Axel Barchan

Styrelseledamot

Född 1993.
Styrelseledamot sedan 2020.

Oberoende till bolaget och ledning.
Beroende till huvudägare.

Läs mer

Richard Hultin

Styrelseledamot

Född 1956.
Styrelseledamot sedan 2021.

Oberoende till bolaget och ledning.
Oberoende till huvudägare.

Läs mer

Jens Ismunden

Styrelseledamot

Född 1976.
Styrelseledamot sedan 2020.

Oberoende till bolaget och ledning.
Oberoende till huvudägare.

Läs mer

Elin Thott

Styrelseledamot

Född 1972. Styrelseledamot sedan 2017.

Oberoende till bolaget och ledning.
Oberoende till huvudägare.

Läs mer

Sofie Karlsryd

Styrelsesuppleant

Född 1986.
Styrelsesuppleant sedan 2010.

Beroende till bolaget och ledning.
Beroende till huvudägare.

Läs mer

Olof Andersson

Verkställande direktör

Född 1965. Verkställande direktör och styrelseledamot sedan 2006.

Beroende till bolaget och ledning
Beroende till huvudägare

Läs mer

Mari-Louise Hedbys

Ekonomichef och vice VD

Född 1964. Ekonomichef sedan 2012.
Vice VD sedan 2015.

Läs mer

Anna Heide

Affärsutvecklingschef

Född 1970. Affärsutvecklingschef sedan 2017.

Läs mer

Jonas Karlsryd

Transaktionschef

Född 1985. Transaktionschef sedan 2021.

Läs mer

Gert Ternström

Förvaltningschef

Född 1962. Förvaltningschef sedan 2019. Ansvarig för Lindängen och Hermodsdal.

Läs mer

Lars Åkewall

Förvaltningschef

Född 1963. Förvaltningschef sedan 2013. Ansvarig för City, Limhamn/Slottsstaden, Oxie, Burlöv, Svedala, Skurup samt övriga Skåne.

Läs mer

Kommittéer

Revisionskommitté

Syftet och målet med revisionskommittén är att öka kvaliteten på bolagets och koncernens revision, förstärka kontakten mellan styrelsen och bolagets revisor samt öka kvaliteten och förstärka tillsynen och kontrollen över bolagets finansiella riskexponering, riskhantering och finansiella rapportering. Trianons revisionskommitté utgörs av Viktoria Bergman (styrelseordförande), Axel Barchan (styrelseledamot) och Jens Ismunden (styrelseledamot).

Bolagsordning

Bolagsordning för Fastighets AB Trianon (publ).

Bolagsordning 12 maj 2022

Valberedning

Inför årsstämman 2023 beslutades att bolaget ska tillämpa samma principer för valberedningens sammansättning som föregående år, vilket huvudsakligen innebär att styrelsens ordförande kontaktar de tre, vid utgången av september månad 2022, största aktieägarna. Dessa erbjuds att utse var sin representant till valberedningen, i vilken även styrelsens ordförande ska ingå.

Instruktion för Trianons valberedning

Ersättningar

Trianon ska erbjuda marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor som möjliggör att kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Det förekommer ingen rörlig ersättning till bolagets ledande befattningshavare.

Trianons hela styrelse utgör ersättningsutskott och hanterar frågor gällande ersättningsprinciper, ersättningar och anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelseledamot som ingår i bolagsledningen deltar inte i arbetet.

Ersättningsriktlinjer

Årsstämmor

Enligt aktiebolagslagen är årsstämman det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. På årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisor samt ersättning till styrelsen och revisorn.

TILL
TOPP