Aktien

Här hittar du information om vår aktie, aktiekapitalets utveckling och historik. 

Trianons aktiekapital uppgår till 125 234 164 kronor.

Emission av totalt 16 250 000 nya B-aktier gjordes under april 2024 genom kvittning av hybridobligationer och kontanta medel. För detaljer se aktiekapitalets utveckling.

Trianon har totalt 200 374 662 aktier och dessa fördelar sig på på 6 084 472 A-aktier samt 194 290 190 B-aktier.

I maj 2022 genomfördes en aktiesplit 4:1. Kvotvärdet per aktie efter aktiespliten uppgår till 0,625 kr per aktie.

Trianons B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.
Kortnamn: TRIAN B
ISIN-kod: SE0018013658

Aktiekapitalets utveckling

Utveckling av aktiekapitalet

Länk till pdf

Analytiker

Carnegie Investment Bank 

Erik Granström

Fredric Cyon

Tel: +46 (0)8-5886 88 00

Handelsbanken

Johan Edberg

joed02@handelsbanken.se

+46 8 701 43 51


Sebastian Jakobsson

sebastian.jakobsson@handelsbanken.se

Mangold Fondkommission 

Filip Henriksson

filip.henriksson@mangold.se

Största aktieägare

De två största ägarna i Trianon är Olof Andersson privat och via bolag samt Jan Barchan via bolag. De representerar vardera cirka 26 procent av bolagets totala aktier samt cirka 31 procent av bolagets totala röster.

Emission av totalt 16 250 000 nya B-aktier gjordes under april 2024 genom kvittning av hybridobligationer och kontanta medel. För detaljer se aktiekapitalets utveckling.

De 10 största aktieägarna per den 31 mars 2024, med tillägg för förändringar i samband med emission i april 2024 

Aktieägare A-aktier B-aktier Innehav Kapital Röster
Olof Andersson, privat och via bolag 2.890.984 49.373.593 52.264.577 26.08% 30.68%
Briban Invest AB 2.890.984 49.130.931 52.021.915 25.96% 30,59%
Grenspecialisten Förvaltning AB - 19.329.718 19.329.718 9.65% 7.58%
SEB Fonder - 12.586.300 12.586.300 6.28% 4.93%
Länsförsäkringar Fastighetsfond - 10.586.154 10.586.154 5.28% 4.15%
Handelsbanken Fonder - 7.435.924 7.435.924 3.71% 2.91%
Mats Cederholm privat och via bolag 302.504 5.060.055 5.362.559 2.68% 3.17%
Familjen Eklund privat och via bolag - 4.980.000 4.980.000 2.49% 1.95%
Verdipapirfondet Odin Eiendom - 4.702.456 4.702.456 2.35% 1.84%
Humle Småbolagsfond - 2.928.811 2.928.811 1.46% 1.15%
Övriga aktieägare - 28.176.248 28.176.248 14.06% 11.04%
Totalt 6.084.472 194.290.190 200.374.662 100% 100%

Utdelningspolicy

Trianons utdelningspolicy innebär att utdelningen långsiktigt ska uppgå till mellan 30 och 50 procent av förvaltningsresultatet minskat med betald skatt. Under perioder med stark tillväxt kan utdelningen ligga i det nedre intervallet.

För räkenskapsåret Kr/aktie Antal aktier Kronor
2023 0,00 200.374.662 0
2022 0,00 157.505.957 0
2021 2,00 39.251.490 78.502.980
2020 1,80 37.465.500 67.437.900
2019 0,00 36.465.500 0
2018 1,15 34.365.500 39.520.325
2017 1,00 34.365.500 34.365.500

Emission 2024

Den 5 april 2024 offentliggjorde Trianon att extra bolagsstämman den 5 april 2024 beslutat att godkänna styrelsens beslut från den 7 mars 2024 om riktade nyemissioner.

Totalt ges 16 250 000 nya B-aktier ut i Trianon genom nyemissionerna.

Prospekt

Det prospekt som upprättats med anledning av upptagande till handel av de nyemitterade B-aktierna godkändes av Finansinspektionen den 8 april 2024 och finns nu tillgängligt här. Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.

Länk till prospekt

Pressmeddelanden

Listbyte 2020

Den 11 december 2020 offentliggjorde Fastighets AB Trianon (publ) att Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkänt Bolagets ansökan om upptagande till handel av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. I samband med listbytet har Bolaget upprättat ett prospekt som offentliggjorts 15 december 2020.

Prospekt

Prospektet innehåller viss ny finansiell information, däribland att Trianon under det fjärde kvartalet 2020 har omförhandlat en stor del av sina räntebärande skulder samt att vissa av Bolagets långfristiga skulder i den historiska finansiella informationen har omklassificerats till kortfristiga skulder. Inga av Bolagets väsentliga nyckeltal påverkas av omklassificeringen.

I samband med listbytet har Bolaget omförhandlat cirka 97 procent av de lån som tidigare förföll under 2020 och 2021, varvid förfallotidpunkten senarelagts med mellan tolv till tjugofyra månader. Efter omförhandlingen uppgår den genomsnittliga kapitalbindningen till cirka 1,7 år och snitträntan till cirka 2,15 procent.

Länk till prospekt

Pressmeddelanden

2020-12-15: Trianon offentliggör prospekt i samband med listbytet till Nasdaq Stockholm samt ny finansiell information

2020-12-11: Trianon har godkänts för notering på Nasdaq Stockholms huvudmarknad

Notering 2017

Trianon noterades på Nasdaq First North Premier den 21 juni 2017 som ett led i att underlätta Trianons fortsatta utveckling och expansion. I samband med noteringen genomfördes en nyemission som tillförde bolaget 300 Mkr.

Länk till Prospekt

TILL
TOPP