Aktien

Här hittar du information om vår aktie, aktiekapitalets utveckling och historik. 

Trianons aktiekapital uppgår till 98 441 223 kronor.

I maj 2022 genomfördes en aktiesplit 4:1. Det nominella värdet efter aktiespliten uppgår till 0,625 kr per aktie. Under 2022 genomfördes en konvertering av konvertibellån, vilket ökade aktiekapitalet med 312 498 kronor.

Trianon har totalt 157 505 957 aktier och dessa fördelar sig på på 6 084 472 A-aktier samt 151 421 485 B-aktier.

Trianons B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.
Kortnamn: TRIAN B
ISIN-kod: SE0018013658

Aktiekapitalets utveckling

Utveckling av aktiekapitalet

Länk till pdf

Analytiker

Carnegie Investment Bank 

Erik Granström

Fredric Cyon

Tel: +46 (0)8-5886 88 00

Handelsbanken

Johan Edberg

joed02@handelsbanken.se

+46 8 701 43 51

Oscar Lindquist

osli05@handelsbanken.se

+46 (0)87012014

Mangold Fondkommission 

Filip Henriksson

filip.henriksson@mangold.se

Största aktieägare

De två största ägarna i Trianon är Olof Andersson privat och via bolag samt Jan Barchan via bolag. De representerar vardera cirka 27 procent av bolagets totala aktier samt cirka 32 procent av bolagets totala röster.

I maj 2022 genomfördes en aktiesplit 4:1. 

De 10 största aktieägarna per den 30 juni 2023

Aktieägare A-aktier B-aktier Innehav Kapital Röster
Olof Andersson, privat och via bolag 2.890.984 39.996.848 42.887.832 27,23% 32,46%
Briban Invest AB 2.890.984 38.532.568 41.423.552 26,30% 31,77%
Grenspecialisten Förvaltning AB - 15.170.096 15.170.096 9,63% 7.15%
SEB Fonder - 9 697 095 9 697 095 6,16% 4,57%
Länsförsäkringar Fastighetsfond - 8 335 695 8 335 695 5,29% 3,93%
Mats Cederholm privat och via bolag 302.504 3.333.436 3.635.940 2.31% 3.00%
Familjen Eklund privat och via bolag - 4.080.000 4.080.000 2.59% 1.92%
Verdipapirfondet Odin Eiendom - 3.468.248 3.468.248 2.20% 1.63%
Tredje AP-fonden - 1.944.412 1.944.412 1,23% 0,92%
Humle Småbolagsfond - 1 657 960 1 657 960 1,05% 0,78%
Övriga aktieägare - 25 205 127 25 205 127 16,00% 11,87%
Totalt 6.084.472 151.421.485 157.505.957 100% 100%

Utdelningspolicy

Trianons utdelningspolicy innebär att utdelningen långsiktigt ska uppgå till mellan 30 och 50 procent av förvaltningsresultatet minskat med betald skatt. Under perioder med stark tillväxt kan utdelningen ligga i det nedre intervallet.

För räkenskapsåret Kr/aktie Antal aktier Kronor
2022 0,00 157.505.957 0
2021 2,00 39.251.490 78.502.980
2020 1,80 37.465.500 67.437.900
2019 0,00 36.465.500 0
2018 1,15 34.365.500 39.520.325
2017 1,00 34.365.500 34.365.500

Notering 2017

Trianon noterades på Nasdaq First North Premier den 21 juni 2017 som ett led i att underlätta Trianons fortsatta utveckling och expansion. I samband med noteringen genomfördes en nyemission som tillförde bolaget 300 Mkr.

Länk till Prospekt

Listbyte 2020

Den 11 december 2020 offentliggjorde Fastighets AB Trianon (publ) att Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkänt Bolagets ansökan om upptagande till handel av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. I samband med listbytet har Bolaget upprättat ett prospekt som offentliggjorts 15 december 2020.

Prospekt

Prospektet innehåller viss ny finansiell information, däribland att Trianon under det fjärde kvartalet 2020 har omförhandlat en stor del av sina räntebärande skulder samt att vissa av Bolagets långfristiga skulder i den historiska finansiella informationen har omklassificerats till kortfristiga skulder. Inga av Bolagets väsentliga nyckeltal påverkas av omklassificeringen.

I samband med listbytet har Bolaget omförhandlat cirka 97 procent av de lån som tidigare förföll under 2020 och 2021, varvid förfallotidpunkten senarelagts med mellan tolv till tjugofyra månader. Efter omförhandlingen uppgår den genomsnittliga kapitalbindningen till cirka 1,7 år och snitträntan till cirka 2,15 procent.

Prospekt

Pressmeddelanden

2020-12-15: Trianon offentliggör prospekt i samband med listbytet till Nasdaq Stockholm samt ny finansiell information

2020-12-11: Trianon har godkänts för notering på Nasdaq Stockholms huvudmarknad

TILL
TOPP