Aktien

Aktien

Trianons B-aktie är sedan 21 juni 2017 noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Aktien handlas under kortnamnet TRIAN B. Bolagets Certified adviser är Avanza.

Bolaget har totalt 36.465.500 aktier och dessa fördelar sig på 1.521.118 A-aktier och 34.944.382 B-aktier. A-aktien berättigar till 1 röst och B-aktien till 1/10 röst, innebärandes ett totalt antal röster om 5.015.556 stycken. Aktiekapitalet uppgick till 91.163.750 kronor och kvotvärdet per aktie till 2,50 kronor.

Styrelsen för Fastighets AB Trianon beslutade den 27 november 2019, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 7 maj 2019, om en riktad nyemission av 2,1 miljoner aktier av serie B. Priset fastställdes till 100 kronor per aktie genom ett så kallat "accelerated book building"-förfarande, och motsvarade en premie om 2 % jämfört med stängningskursen för bolagets aktie den 27 november 2019. Nyemissionen innebar att Trianon tillfördes 210 miljoner kronor före emissionskostnader. Mot bakgrund av det stora intresset från investerare sålde därutöver Mats Cederholm, Jan Barchan och Olof Andersson, direkt och/eller genom bolag, 800.000 befintliga aktier av serie B på samma villkor som i nyemissionen.

Tabell: Aktiekapitalets utveckling 2019

Konvertibellån

Incitamentsprogram till personalen i form av konvertibellån, har getts ut under 2019 till ett belopp om 11,4 Mkr, i enlighet med beslut på bolagets årsstämma den 7 maj 2019. Cirka en tredjedel av samtliga anställda deltog i programmet. Konverteringskursen uppgår till 78 kronor och lånet löper på tre år. Vid full konvertering innebär det att 146 153 nya B-aktier tillkommer och att bolagets aktiekapital ökar med 365 382,50 kronor, vilket motsvarar en utspädning på cirka 0,4 procent av kapitalet och cirka 0,3 procent av rösterna.