Aktien

Aktien

Trianons B-aktie är sedan 21 juni 2017 noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Aktien handlas under kortnamnet TRIAN B. Bolagets Certified adviser är Avanza.

Nyemission för fortsatt expansion

Bolaget genomförde den 8 juli 2020 en riktad nyemission av 1 miljon B-aktier. Priset fastställdes till 115 kronor per aktie genom ett så kallat accelerated book building-förfarande, och motsvarade stängningskursen för bolagets aktie den 8 juli 2020. Nyemissionen innebar att Trianon tillfördes 115 miljoner kronor före emissionskostnader.

Nyemissionen ger Trianon ökad finansiell beredskap att expandera genom värdeskapande investeringar i nyproduktion och befintligt bestånd samt ökad möjlighet att genomföra ytterligare fastighetsförvärv.

Antal aktier

Totalt antal aktier efter nyemission: 37.465.500
Varav A-aktier: 1.521.118 respektive B-aktier: 35.944.382

Aktiekapital

Aktiekapitalet uppgår till 93.663.750 SEK

Tabell: Aktiekapitalets utveckling 2020

Konvertibellån

Incitamentsprogram till personalen i form av konvertibellån, har getts ut under 2019 till ett belopp om 11,4 Mkr, i enlighet med beslut på bolagets årsstämma den 7 maj 2019. Cirka en tredjedel av samtliga anställda deltog i programmet. Konverteringskursen uppgår till 78 kronor och lånet löper på tre år. Vid full konvertering innebär det att 146 153 nya B-aktier tillkommer och att bolagets aktiekapital ökar med 365 382,50 kronor, vilket motsvarar en utspädning på cirka 0,4 procent av kapitalet och cirka 0,3 procent av rösterna.