Aktien

Aktien

Den 17 december 2020 inleddes handeln i Trianons aktier på Nasdaq Stockholm efter att Trianon sedan 2017 varit noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Trianonaktien ingår i segmentet Mid Cap. Kortnamn: TRIAN B. ISIN: SE0009921471

Nyemission för fortsatt expansion

Bolaget genomförde den 8 juli 2020 en riktad nyemission av 1 miljon B-aktier. Priset fastställdes till 115 kronor per aktie genom ett så kallat accelerated book building-förfarande, och motsvarade stängningskursen för bolagets aktie den 8 juli 2020. Nyemissionen innebar att Trianon tillfördes 115 miljoner kronor före emissionskostnader.

Nyemissionen ger Trianon ökad finansiell beredskap att expandera genom värdeskapande investeringar i nyproduktion och befintligt bestånd samt ökad möjlighet att genomföra ytterligare fastighetsförvärv.

Antal aktier

Totalt antal aktier efter nyemission: 37.751.490
Varav A-aktier: 1.521.118 respektive B-aktier: 36.230.372

Aktiekapital

Aktiekapitalet uppgår till 93.663.750 SEK

Tabell: Aktiekapitalets utveckling 1991-2021

Konvertibellån

Incitamentsprogram till personalen i form av konvertibellån, har getts ut under 2019 till ett belopp om 11,4 Mkr, i enlighet med beslut på bolagets årsstämma den 7 maj 2019. Cirka en tredjedel av samtliga anställda deltog i programmet. Konverteringskursen uppgår till 78 kronor och lånet löper på tre år. Vid full konvertering innebär det att 146 153 nya B-aktier tillkommer och att bolagets aktiekapital ökar med 365 382,50 kronor, vilket motsvarar en utspädning på cirka 0,4 procent av kapitalet och cirka 0,3 procent av rösterna.