Aktien

Aktien

Den 17 december 2020 inleddes handeln i Trianons aktier på Nasdaq Stockholm efter att Trianon sedan 2017 varit noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Trianonaktien ingår i segmentet Mid Cap. Kortnamn: TRIAN B. ISIN: SE0009921471

Antal aktier

Totalt antal aktier efter nyemission: 39.251.490
Varav A-aktier: 1.521.118 respektive B-aktier: 37.730.372

Aktiekapital

Aktiekapitalet uppgår till 98.128.725 SEK

Tabell: Aktiekapitalets utveckling 1991-2021

Nyemission 18 november 2021

Trianon har den 18 november 2021 genomfört en riktad nyemission av 1 500 000 aktier av serie B till en teckningskurs om 265 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 398 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen övertecknades kort efter att Bookbuilding-förfarandet inletts och styrelsen konstaterar att intresset varit mycket starkt. Nyemissionen har utöver flertalet befintliga ägares deltagande också tecknats av ett antal nya svenska och internationella institutionella investerare.

Pressmeddelande 18 november 2021

Konvertibellån

Incitamentsprogram till personalen i form av konvertibellån, har getts ut under 2019 till ett belopp om 11,4 Mkr, i enlighet med beslut på bolagets årsstämma den 7 maj 2019. Cirka en tredjedel av samtliga anställda deltog i programmet. Konverteringskursen uppgår till 78 kronor och lånet löper på tre år. Vid full konvertering innebär det att 146 153 nya B-aktier tillkommer och att bolagets aktiekapital ökar med 365 382,50 kronor, vilket motsvarar en utspädning på cirka 0,4 procent av kapitalet och cirka 0,3 procent av rösterna.