Välkommen till Trianon!

Välkommen till Trianon!

Olof Small

Trianons års- och hållbarhetsredovisning 2020 är nu publicerad. 

Olof Andersson, VD på Trianon kommenterar rapporten:

”Sammantaget har vi en mycket positiv syn på 2021. Vid en tillbakablick på året som gått har Trianon klarat sig
väl under pandemin med en resultatpåverkan om totalt cirka 10 Mkr. Tittar vi framåt bedömer vi att påverkan blir
fortsatt liten även under 2021. Vi kommer fortsätta på den inslagna vägen och leverera på våra finansiella mål
med en aktiv uthyrning, värdeskapande investeringar, nyproduktion och förvärv. Vi står väl rustade för fortsatt
expansion med kloka investeringar som leder tillsamhälls- och aktieägarvärden.."

Års- och hållbarhetsredovisning 2020

 

Senaste nytt