Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

 • Trianon och Wallfast hyr ut till Normal i Burlöv Center

 • Trianon har tecknat ett femårigt hyresavtal med Normal Sweden AB för etablering av handelskedjan Normal i Burlöv Center, norr om Malmö. Ytan är 451 kvm och tillträde är 1 februari med beräknad öppning i mars 2022. Burlöv Center har under året ökat antalet nya uthyrningar och i direkt anslutning till centrat har projekteringen av cirka 300 lägenheter påbörjats med förväntad byggstart 2022.
 • Ladda ner PDF här
 • Nytt antal aktier och röster i Trianon

 • Antalet aktier och röster i Fastighets AB Trianon (publ) (”Trianon”) har förändrats med anledning av den riktade nyemission som genomfördes den 18 november 2021. Genom nyemissionen har antalet B-aktier i Trianon ökat med 1 500 000 och antalet röster har ökat med 150 000.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon förvärvar samhällsfastighet i Malmö

 • Trianon har tecknat avtal om förvärv av en samhällsfastighet i centrala Malmö omfattande cirka 3 200 kvm. Det överenskomna fastighetsvärdet är 70 Mkr och fastigheten har ett hyresvärde om 5,1 Mkr. Affären är i linje med bolagets strategi att förvärva bostäder och samhällsfastigheter med utvecklingspotential i Malmö med omnejd.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon genomför riktad nyemission av 1,5 miljoner aktier av serie B och tillförs härigenom cirka 398 miljoner kronor

 • EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG. Fastighets AB Trianon (publ) (”Trianon” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 4 maj 2021, framgångsrikt genomfört en riktad nyemission av 1 500 000 aktier av serie B till en teckningskurs om 265 kronor per aktie (”Nyemissionen”). Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett så kallat ”accelererat bookbuilding”-förfarande (”Bookbuilding-förfarandet”). Genom Nyemissionen tillförs Trianon cirka 398 miljoner kronor före emissionskostnader.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

 • EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG Fastighets AB Trianon (publ) (”Trianon” eller ”Bolaget”) har uppdragit åt Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Nordea Bank Abp, filial i Sverige (gemensamt ”Managers”) att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om högst cirka 1 500 000 aktier av serie B till svenska och internationella institutionella investerare samt andra kvalificerade investerare (”Nyemissionen”) genom ett så kallat ”accelererat bookbuilding”-förfarande (”Bookbuilding-förfarandet”).
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon förvärvar 174 lägenheter i Malmö

 • Trianon har tecknat avtal om förvärv av bostäder i centrala Malmö omfattande cirka 12 900 kvm fördelat på 174 lägenheter. Det överenskomna fastighetsvärdet är 630 Mkr, efter avdrag för latent skatt. Förvärvet är i linje med bolagets strategi att fokusera på bostäder och samhällsfastigheter i Malmö med omnejd.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianons valberedning inför årsstämman 2022

 • I enlighet med beslut på årsstämma 4 maj 2021 ska styrelsens ordförande sammakalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av bolagets tre största aktieägare per den 30 september 2021.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon och Wallfast hyr ut till Willys i Burlöv Center

 • Trianon har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Dagab Inköp & Logistik för etablering av Willys i Burlöv Center, norr om Malmö. Ytan är 3 100 kvm och tillträde är 15 augusti 2022 med beräknad öppning under hösten 2022. Burlöv Center har under året ökat antalet nya uthyrningar och i direkt anslutning till centrat har projekteringen av cirka 300 lägenheter påbörjats med förväntad byggstart 2022.
 • Ladda ner PDF här
 • Delårsrapport januari-september 2021

 • Resultat i korthet för perioden januari – september 2021
 • Ladda ner PDF här
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon uppdaterar finansiella mål och hållbarhetsmål

 • Trianons styrelse har den 9 november 2021 beslutat om uppdaterade finansiella mål och hållbarhetsmål avseende 2022-2024, som på ett ännu bättre sätt ska reflektera företagets tillväxtambitioner och värdeskapande.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon bjuder in till presentation av delårsrapporten Q3 2021, den 10 november kl 09:00

 • Trianon bjuder in till telefonkonferens onsdagen den 10 november kl 09:00 med anledning av delårsrapporten Q3 2021 som offentliggörs kl 08:00 samma dag.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon hyr ut till Region Skåne och privat vårdaktör

 • Trianon har tecknat två tioåriga hyresavtal med Region Skåne och Experterna i Malmö AB som kommer att hyra 743 kvm respektive 735 kvm i Ljungbyhed och Malmö. Avtalen gäller två vårdcentraler, varav en är en förlängning från och med 1 januari 2022 och den andra är en nyöppning med inflyttning 1 mars 2022.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av företagsobligationer

 • Fastighets Aktiebolaget Trianon (”Trianon” eller ”Bolaget”) har idag erhållit godkännande av ett prospekt avseende upptagande till handel av Bolagets icke säkerställda företagsobligationer om 150 Mkr och ansöker om upptagande till handel på Nasdaq Stockholm.
 • Ladda ner PDF här
 • Klartecken för Trianon att byggstarta av över 500 bostäder i Rosengård och på Norra Sorgenfri

 • Detaljplanerna för Rosengård och Norra Sorgenfri har nu vunnit laga kraft, vilket betyder klartecken för Trianon att byggstarta över 500 lägenheter i Rosengård och på Norra Sorgenfri i Malmö.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon förvärvar handelsfastighet i bostadsområdet Hermodsdal

 • Trianon har tecknat avtal om förvärv av en handelsfastighet om cirka 1 700 kvm i Hermodsdal i södra Malmö. Säljare är Svenska Handelsfastigheter och hyresgäst är ICA Supermarket. Det överenskomna fastighetsvärdet är cirka 38 Mkr.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon emitterar ytterligare företagsobligationer om 150 Mkr

 • Fastighets Aktiebolaget Trianon (”Trianon” eller ”Bolaget”) har idag emitterat ytterligare icke säkerställda företagsobligationer om 150 Mkr.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon stärker sin marknadsledande position ytterligare på Limhamn

 • Trianon har tecknat avtal om förvärv av en minoritetsandel i ett, tidigare delägt, bolag som äger handelsfastigheten Skrattmåsen 13 i centrala Limhamn i västra Malmö. Fastigheten omfattar 2 170 kvm uthyrningsbar yta.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon meddelar utfall av budpliktsbudet på Signatur Fastigheter

 • Fastighets AB Trianon (”Trianon”) lämnade den 24 augusti 2021 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Signatur Fastigheter AB (publ) (”Signatur Fastigheter”) enligt reglerna om budplikt (”Erbjudandet”). Acceptfristen för Erbjudandet löpte ut den 20 september 2021. Efter utgången av acceptperioden innehar Trianon cirka 96,1 procent av aktierna i Signatur Fastigheter.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon förvärvar ytterligare aktier i Signatur Fastigheter

 • Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i något land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Fastighets AB Trianon (publ) (”Trianon”) har förvärvat ytterligare B-aktier i Signatur Fastigheter AB (”Signatur Fastigheter”) och innehar därmed totalt 21 044 843 B-aktier i Signatur Fastigheter, motsvarande cirka 60,2 procent av antalet aktier och 60,0 procent av antalet röster.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon förvärvar ytterligare aktier i Signatur Fastigheter

 • Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i något land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Fastighets AB Trianon (publ) (”Trianon”) har förvärvat ytterligare B-aktier i Signatur Fastigheter AB (”Signatur Fastigheter”) och innehar därmed totalt 18 374 903 B-aktier i Signatur Fastigheter, motsvarande cirka 52,5 procent av antalet aktier och 52,4 procent av antalet röster.
 • Ladda ner PDF här
 • Nytt antal aktier och röster i Trianon

 • Antalet aktier och röster i Fastighets AB Trianon har förändrats med anledning av den apportemission som genomfördes i samband med förvärvet av aktier i Signatur Fastigheter AB (publ). Genom apportemissionen har antalet B-aktier i Trianon ökat med 285 990 och antalet röster har ökat med 28 599.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon offentliggör erbjudandehandling avseende budpliktserbjudandet till aktieägarna i Signatur Fastigheter

 • Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i något land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Fastighets AB Trianon (”Trianon”) lämnade den 24 augusti 2021 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Signatur Fastigheter AB (publ) (”Signatur Fastigheter”) enligt reglerna om budplikt (”Erbjudandet”). Signatur Fastigheters B-aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon offentliggör budpliktsbud på Signatur Fastigheter

 • Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i något land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon har ökat sitt innehav i Signatur Fastigheter varigenom gränsen för budplikt passerats

 • DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE ELLER ANNARS ETT ERBJUDANDE OM ATT FÖRVÄRVA AKTIER Fastighets AB Trianon (”Trianon”) har förvärvat ytterligare 7 065 662 B-aktier i Signatur Fastigheter AB (”Signatur Fastigheter”) (Nasdaq First North Growth Market).
 • Ladda ner PDF här
 • Delårsrapport januari-juni 2021

 • Resultat i korthet för perioden januari – juni 2021 
 • Ladda ner PDF här
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon förvärvar bostadsprojekt i Svedala

 • Trianon har tecknat avtal om förvärv av ett bostadsprojekt i Svedala omfattande cirka 3 700 kvm fördelat på 53 hyreslägenheter. Säljare är Wästbygg som kommer att byggstarta lägenheterna omgående och tillträde sker vid färdigställande. Det överenskomna fastighetsvärdet är cirka 112 Mkr.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon tecknar avtal med samarbetspartner för fortsatt utveckling av Rosengård Centrum

 • Trianon har idag tecknat avtal om försäljning av 50 procent av Rosengård Centrum i Malmö till Fastighets AB Hemmaplan, ett bolag gemensamt ägt av Brunswick Real Estate och Bonnier Fastigheter. Avtalet gäller den fortsatta utvecklingen av fastigheten Rosengård Centrum, Rosengårdsbiblioteket och byggrätterna om totalt cirka 60 000 kvm BTA i anslutning till centrat. Det överenskomna fastighetsvärdet är 560 Mkr och avtalet innebär lika ägande mellan parterna.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon bjuder in till presentation av delårsrapporten Q2 2021, den 16 juli kl 08:30

 • Trianon bjuder in till telefonkonferens kl 08:30 fredagen den 16 juli med anledning av delårsrapporten Q2 2021 som offentliggörs kl 08:00 samma dag.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon förvärvar utvecklingsfastighet med potential till byggrätter i centrala Malmö

 • Trianon har förvärvat fastigheten Spiralen 10 på Norra Sorgenfri i centrala Malmö, i dagsläget omfattande cirka 10 000 kvm. Säljare är Galjaden Fastigheter AB och tillträde sker vid avtalstecknande. Bolaget avser att sätta igång detaljplanearbetet omgående avseende de potentiella byggrätterna om cirka 18 000 BTA.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon hyr ut till Malmö stad i Torghuset på Entré i Malmö

 • Trianon har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Malmö stad vars gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning kommer att att hyra cirka 3 000 kvm i Torghuset på Entré i Malmö. Beräknad inflyttning är 1 november 2022. Malmö stad är en av flera nya hyresgäster inom samhällsservice som bolaget välkomnar till Torghuset.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av företagsobligationer

 • Fastighets Aktiebolaget Trianon (”Trianon” eller ”Bolaget”) har idag erhållit godkännande av ett prospekt avseende upptagande till handel av Bolagets icke säkerställda företagsobligationer om 100 Mkr och ansöker om upptagande till handel på Nasdaq Stockholm.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon säljer del av Multihuset på Limhamn

 • Trianon har tecknat avtal om att sälja den kommersiella delen av Multihuset, fastigheten Bryggan 2 på Limhamn till ABG Fastena. Det överenskomna fastighetsvärdet är 430 Mkr, vilket motsvarar ett pris om cirka 57 000 kr/kvm. Försäljningen är i linje med bolagets strategi att kunna avyttra färdigutvecklade fastigheter för att fokusera på nyproduktion och förvärv av bostäder.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon anställer chefsjurist

 • Trianon fortsätter att växa och har rekryterat Therése Altenby som chefsjurist. Therése kommer närmast från Heimstaden och har även där haft rollen som chefsjurist. Hennes uppdrag blir att ansvara för samtliga juridiska frågor inom verksamheten.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon emitterar ytterligare företagsobligationer om 100 Mkr

 • Fastighets Aktiebolaget Trianon (”Trianon” eller ”Bolaget”) har idag framgångsrikt emitterat icke säkerställda företagsobligationer om 100 Mkr på den nordiska företagsobligationsmarknaden.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon blir helägare till bostadsfastigheter i Malmö

 • Trianon har tecknat avtal om förvärv av minoritetsandelar i två, idag delägda, bolag som vardera äger bostadsfastigheterna Häggen 13 i centrala Malmö och Ugglan 21 på Limhamn. Fastigheterna omfattar tillsammans 258 lägenheter och 19 000 kvm uthyrningsbar yta.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon publicerar investerarrapport för den hållbara hybridobligationen

 • Varje år sedan Trianon emitterade den första hållbara hybridobligationen med socialt och grönt ramverk 2019 publicerar bolaget en investerarrapport. Trianons hållbara hybridobligation har idag en emitterad volym på 500 Mkr och finansierar både sociala och gröna investeringar i Trianons socioekonomiskt utsatta bostadsområden i södra och östra Malmö.
 • Ladda ner PDF här
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon hyr ut till Praktikertjänst i Burlöv

 • Trianon har tecknat ett sjuårigt hyresavtal med vårdbolaget Praktikertjänst som kommer att att hyra 680 kvm i kvarteret Hanna i Burlöv. Beräknad inflyttning är fjärde kvartalet 2023. Praktikertjänst kommer att bedriva vårdcentral i fastigheten, som både ska inrymma 110 lägenheter och verksamhetslokaler med inriktning på hälsa och samhällsservice.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon blir näst största ägare i Signatur Fastigheter

 • Trianon tecknar genom en riktad emission 3 000 000 aktier i Signatur Fastigheter AB till en kurs om 17,50 kronor, och blir därmed Signatur Fastigheters näst största ägare.
 • Ladda ner PDF här
 • Kommuniké från årsstämma i Trianon

 • Trianons årsstämma hölls tisdagen den 4 maj 2021. Mot bakgrund av den situation som råder till följd av Covid-19-pandemin genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Bolagets VD och ledning kommenterar bolagets verksamhet 2020 med en framåtblick på 2021 i en film. Filmen finns tillgänglig på bolagets webbplats. Följande huvudsakliga beslut fattades.
 • Ladda ner PDF här
 • Delårsrapport januari-mars 2021

 • Resultat i korthet för perioden januari – mars 2021 
 • Ladda ner PDF här
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon bjuder in till presentation av delårsrapporten Q1 2021, den 4 maj kl 09:00

 • Trianon bjuder in till webbsänd telefonkonferens kl 09:00 tisdagen den 4 maj med anledning av delårsrapporten januari-mars 2021 som offentliggörs kl 08:00 samma dag.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon förstärker med nyckelroller inom förvärv, värdeskapande investeringar och nyproduktion

 • För att öka takten ytterligare inom förvärv, värdeskapande investeringar och nyproduktion har Jonas Karlsryd tillträtt rollen som transaktionschef och för att utveckla och förstärka Trianon inom nyproduktion har Morgan Palmgren och Linus Svensson rekryterats som affärs-/projektutvecklare nyproduktion.
 • Ladda ner PDF här
 • Kallelse till årsstämma i Trianon

 • Aktieägarna i Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 4 maj 2021. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum. Ett anförande av bolagets VD Olof Andersson kommer att publiceras på bolagets webbplats www.trianon.se i anslutning till årsstämman.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianons publicerar års- och hållbarhetsredovisningen för 2020

 • Fastighets AB Trianons års- och hållbarhetsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på Trianons webbplats.
 • Ladda ner PDF här
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon förvärvar bostäder, byggrätter och utvecklingsfastighet i Svedala

 • Trianon har idag tecknat avtal om förvärv av bostäder i centrala Svedala omfattande cirka 14 000 kvm fördelat på 208 lägenheter samt byggrätter och en utvecklingsfastighet för ytterligare bostads- och fastighetsutveckling. Det överenskomna fastighetsvärdet är 169 Mkr. Förvärvet är ett av flera den senaste tiden i en närliggande kommun, i enlighet med bolagets strategi att verka även i Malmös omnejd.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon har tecknat Letter of Intent om försäljning av 50 procent av Rosengård Centrum

 • Trianon har ingått Letter of Intent (ej bindande) med avsikt om försäljning av 50 procent av handelsfastigheten Rosengård Centrum i Malmö.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av företagsobligationer

 • Fastighets AB Trianon (”Trianon” eller ”Bolaget”) har idag erhållit godkännande av ett prospekt avseende upptagande till handel av Bolagets icke säkerställda företagsobligationer om 250 Mkr och ansöker om upptagande till handel på Nasdaq Stockholm.
 • Ladda ner PDF här
 • Bokslutskommuniké januari-december 2020

 • Resultat i korthet för perioden januari – december 2020
 • Ladda ner PDF här
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon tecknar ännu ett avtal med en stor hyresgäst till Entré i Malmö

 • Trianon har tecknat ett femårigt hyresavtal med Sveriges BostadsrättsCentrum AB (SBC) som kommer att att hyra cirka 830 kvm på Entré i Malmö. Beräknad inflyttning är 1 juli 2022. Hyresgästen är en av flera nya hyresgäster inom kontor och samhällsservice som bolaget nu välkomnar till Entréfastigheten Rolf 6.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon bjuder in till presentation av bokslutskommuniké 2020, den 19 februari kl 11:00

 • Trianon bjuder in till webbsänd telefonkonferens kl 11:00 fredagen den 19 februari med anledning av bokslutskommuniké 2020 som offentliggörs kl 08:00 samma dag.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon emitterar företagsobligationer om 250 Mkr

 • Fastighets AB Trianon (”Trianon” eller ”Bolaget”) har beslutat att emittera icke säkerställda företagsobligationer om 250 Mkr på den nordiska företagsobligationsmarknaden.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon köper utvecklingsfastighet i centrala Malmö

 • Trianon har förvärvat fastigheten Vallen 15 i centrala Malmö, i dagsläget omfattande 800 kvm delvis tomställd kontorsyta. Det överenskomna fastighetsvärdet är 16 Mkr. Bolaget avser att konvertera fastigheten till bostäder.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon hyr ut till Statens servicecenter på Entré i Malmö

 • Trianon har tecknat ett sexårigt hyresavtal med Statens servicecenter som kommer att att hyra 835 kvm i en av Entréfastigheterna på Värnhem i Malmö. Beräknad inflyttning är 1 oktober 2021. Hyresgästen är en av flera inom segmentet samhällsservice som bolaget nu välkomnar till den södra Entréfastigheten, Rolf 6.
 • Ladda ner PDF här
 • Boris Lennerhov ny styrelseordförande i Trianon

 • Boris Lennerhov, styrelseledamot och vice ordförande i Fastighets AB Trianon (publ) och ordförande bland annat i Gekås AB, har inom bolagets styrelse utsetts till ny styrelseordförande i Trianon intill tiden för nästa årsstämma. När nuvarande ordförande Mats Cederholm nu lämnar sin post, gör han det efter tio händelserika år i Trianons utveckling.
 • Ladda ner PDF här