Trianons bolagsstyrning grundas på svensk lag, interna regler och föreskrifter samt Nasdaqs Stockholms regelverk. Fastighets AB Trianon är ett svenskt publikt bolag med säte i Malmö som tillämpar Svensk Kod för Bolagsstyrning (”Koden”).

Revisorer

Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman.

Enligt bolagets bolagsordning ska bolaget ha lägst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Bolagets revisor är Mazars AB med Anders Persson som huvudansvarig revisor och Rasmus Grahn som personlig medrevisor.