Bokslutskommuniké januari-december 2019

Resultat i korthet för perioden januari – december 2019


· Hyresintäkterna ökade med 30 procent och uppgick till 446,4 Mkr (344,5).
· Driftsöverskottet ökade med 34 procent och uppgick till 285,5 Mkr (212,6) och överskottsgraden uppgick till 64 procent (62).
· Förvaltningsresultatet ökade med 36 procent och uppgick till 177,3 Mkr (130,8). 
· Periodens resultat uppgick till 307,1 Mkr varav 309,6 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden januari till december om 8,96 kr (7,44).
· Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 292,3 Mkr (211,5).
· Värdeförändring derivat uppgick till -81,9 Mkr (-40,4).
· Styrelsen föreslår en ökad utdelning om 26 procent om 1,45 kronor per aktie (1,15), vilket motsvarar 30 procent av förvaltningsresultatet med avdrag för aktuell skatt.

Resultat i korthet för fjärde kvartalet 2019

· Hyresintäkterna ökade med 30 procent och uppgick till 121,1 Mkr (92,8).
· Driftsöverskottet ökade med 38 procent och uppgick till 75,3 Mkr (54,4) och överskottsgraden uppgick till 62 procent (59).
· Förvaltningsresultatet ökade med 54 procent och uppgick till 45,3 Mkr (29,5).
· Periodens resultat uppgick till 123,7 Mkr varav 132,6 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden oktober till december om 3,77 kr (1,89).
· Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 70,6 Mkr (80,0).
· Värdeförändring derivat uppgick till 51,3 Mkr (-26,8).

Väsentliga händelser under kvartalet

· Försäljning av nyproduktionsprojekt med ungdomsbostäder på Sorgenfri. Överenskommet fastighetsvärde är 435 Mkr och tillträde beräknas ske då projektet färdigställts 2023.
· Boinstitutet med stöd av Svenskt Tenn nominerade Trianon till Bopriset - till minne av Josef Frank, för nybyggnation på Lindängen.
· Beslut om att ansöka om listbyte från Nasdaq First North Premier Growth Market till Stockholms huvudmarknad. Avsikten är att genomföra listbytet inom sex till tolv månader, förutsatt att ansökan godkänns av Nasdaq Stockholm.
· Nyemission av 2,1 miljoner aktier av serie B till 100 kronor per aktie och en premie om 2 procent. Mats Cederholm, Jan Barchan och Olof Andersson sålde, direkt och/eller genom bolag, 800 000 befintliga aktier av serie B på samma villkor.

”Jag summerar ännu ett starkt år för Trianon med hög tillväxt och lönsamhet. Vi har gjort betydande förvärv och lyckats väl med uthyrningen. Det gläder mig särskilt att vi sista kvartalet 2019 ökar förvaltningsresultatet med över 50 procent jämfört med motsvarande period föregående år”, säger Olof Andersson, VD Trianon.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD

Telefon: 040 611 34 97

E-post: olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig

Telefon: 040 611 34 85

E-post: mari-louise.hedbys@trianon.se

Denna information är sådan information som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 februari 2020, kl 08.00.

Dokument och länkar

DR_Q4_2019
2020-02-28 - Pressmeddelande Q4 2019
TILL
TOPP