Delårsrapport januari – mars 2018

Resultat i korthet för perioden januari – mars 2018

· Hyresintäkterna ökade med 46 procent och uppgick till 78,5 Mkr (53,7).
· Driftsöverskottet ökade med 38 procent och uppgick till 43,6 Mkr (31,7). Överskottsgraden uppgick till 56 procent (59).
· Förvaltningsresultatet ökade med 18 procent och uppgick till 27,7 Mkr (23,5).
· Resultat inklusive värdeförändringar och skatt i intresseföretag uppgick till 27,7 Mkr (29,9).
· Periodens resultat uppgick till 50,5 Mkr varav 50,2 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden januari till mars om 1,46 kronor (3,18).
· Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 42,8 Mkr (95,5).

Väsentliga händelser under första kvartalet 2018

· Hyresavtal om tolv år med Coop vid Värnhemstorget. Butiken öppnar under sommaren 2018.
· Hyresavtal med restaurang Noodle Company på Entré som öppnar våren 2018.
· Hyresavtal om tio år med Extremezone AB om ett sport- och actioncenter på Entré som öppnar efter sommaren.
· Hyresavtal med Skatteverket om tre år och med BarnmorskeStationen om sex år tecknas på Rosengård Centrum som båda öppnar under våren.
· Emission av en icke säkerställd företagsobligation om ett belopp på 350 Mkr. Obligationsemissionen möttes av en stor efterfrågan och tecknades framförallt av institutionella investerare. Obligationerna emitteras under en total ram om 500 Mkr och löper på 3 år med en rörlig ränta om Stibor 3m + 4,50 procent, med ett Stiborgolv satt till noll. Emissionsdatum var den 26 februari 2018 och obligationsemissionen noterades på Nasdaq Stockholm den 6 april 2018.
· Tillträde av två fastigheter omfattande 437 lägenheter på Lindängen den 1 mars 2018.

”Under det första kvartalet visade Trianon en god tillväxt med nästan en 50 procentig ökning av hyresintäkterna. Ökningen berodde främst på förvärvade fastigheter, nyuthyrning och renoverade bostäder. Under första kvartalet har vi tecknat ett flertal nya hyreskontrakt.” säger Olof Andersson, VD Trianon. ”Vi fokuserar också fortsättningsvis på uthyrning, nyproduktion och förvärv.” 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
Olof Andersson, VD
Telefon: 040 611 34 97
E-post: olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
Telefon: 040 611 34 85
E-post: mari-louise.hedbys@trianon.se 

Denna information är sådan information som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018, kl 08.00. 

OM TRIANON

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianons fastighetsbestånd omfattar 48 fastigheter om 250 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 60 procent bostäder och 40 procent kommersiella- och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 mars 2018 på cirka 5,2 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö.
Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-4094 21 20.
För mer information se: www.trianon.se 

Dokument och länkar

Delårsrapport jan-mar 2018
2018-05-03 - Pressmeddelande delårsrapport 31 mars 2018
TILL
TOPP