Delårsrapport januari – september 2018

Resultat i korthet för perioden januari – september 2018

· Hyresintäkterna ökade med 34 procent och uppgick till 251,7 Mkr (187,8).
· Driftsöverskottet ökade med 32 procent och uppgick till 158,2 Mkr (120,3) och överskottsgraden uppgick till 63 procent (64).
· Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent och uppgick till 101,3 Mkr (89,4). Förvaltningsresultatet belastas med finansiella kostnader avseende obligationsupplåning om 10,1 Mkr (0).
· Periodens resultat uppgick till 198,3 Mkr varav 191,0 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden januari till september om 5,56 kr (8,25).
· Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 131,5 Mkr (235,6).
· Värdeförändring derivat uppgick till -13,6 Mkr (-5,5), varav orealiserade värdeförändringar uppgick till 5,0 Mkr (10,3).

Resultat i korthet för tredje kvartalet 2018

· Hyresintäkterna ökade med 23 procent och uppgick till 87,7 Mkr (71,2).
· Driftsöverskottet ökade med 31 procent och uppgick till 61,1 Mkr (46,7) och överskottsgraden till 70 procent (66).
· Förvaltningsresultatet ökade med 14 procent och uppgick till 39,9 Mkr (34,9).  Förvaltningsresultatet belastas med finansiella kostnader avseende obligationsupplåning om 4,7 Mkr (0).
· Periodens resultat uppgick till 73,2 Mkr varav 67,1 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden juli till september om 1,95 kr (1,08).
· Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 40,5 Mkr (14,4).
· Värdeförändring derivat uppgick till 9,2 Mkr (-4,2), varav orealiserade värdeförändringar uppgick till 16,8 Mkr (1,3).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2018

· Avtal tecknades om förvärv av fyra bostadsfastigheter belägna på Norra och Södra Sofielund i Malmö bestående av 171 lägenheter. Fastighetsvärde 226 Mkr.
· Trianon vidtog rättsliga åtgärder mot Citygross gällande hyreskontrakt för lokalen på Rosengård Centrum, enligt tvist pressmeddelat november 2017. Trianon begärde avtalet förverkat samt överlämnade fordran för indrivning.
· Kvarteret Vårsången på Lindängen nominerades till Malmö Stads stadsbyggnadspris 2018.

”Det är glädjande att vi under tredje kvartalet kan redovisa vårt bästa förvaltningsresultat i bolagets historia.” säger Olof Andersson, VD Trianon. ”Det visar att vårt fokus på uthyrning, investeringar och förvärv ger resultat.”

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD

Telefon: 040 611 34 97

E-post: olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig

Telefon: 040 611 34 85

E-post: mari-louise.hedbys@trianon.se

Denna information är sådan information som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2018, kl 08.00. 

OM TRIANON

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianons fastighetsbestånd omfattar 50 fastigheter om 258 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 60 procent bostäder och 40 procent kommersiella- och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 september 2018 på cirka 5,5 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö.

Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-4094 21 20.

För mer information se: www.trianon.se 

Dokument och länkar

Delårsrapp. jan-sept 2018
2018-10-26 - Pressmeddelande delårsrapport 30 september 2018
TILL
TOPP