Delårsrapport januari-juni 2019

Resultat i korthet för perioden januari – juni 2019


· Hyresintäkterna ökade med 27 procent och uppgick till 208,1 Mkr (164,0).
· Driftsöverskottet ökade med 33 procent och uppgick till 129,5 Mkr (97,1) och överskottsgraden uppgick till 62 procent (59).Förvaltningsresultatet ökade med 27 procent och uppgick till 78,0 Mkr (61,4). 
· Förvaltningsresultatet belastas med finansiella kostnader avseende obligationsupplåning om 9,1 Mkr (6,2). 
· Periodens resultat uppgick till 104,1 Mkr varav 100,5 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden januari till juni om 2,92 kr (3,61).
· Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 136,0 Mkr (91,0).
· Värdeförändring derivat uppgick till -88,0 Mkr (-22,8), varav orealiserade värdeförändringar uppgick till -74,6 Mkr (-11,7).

Resultat i korthet för andra kvartalet 2019

· Hyresintäkterna ökade med 31 procent och uppgick till 112,2 Mkr (85,5).
· Driftsöverskottet ökade med 39 procent och uppgick till 74,4 Mkr (53,5) och överskottsgraden uppgick till 66 procent (63).
· Förvaltningsresultatet ökade med 37 procent och uppgick till 46,2 Mkr (33,7). Förvaltningsresultatet belastas med finansiella kostnader avseende obligationsupplåning om 4,6 Mkr (4,6).
· Periodens resultat uppgick till 82,5 Mkr varav 81,0 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden april till juni om 2,36 kr (2,15).
· Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 100,9 Mkr (48,2).
· Värdeförändring derivat uppgick till -48,0 Mkr (-16,2), varav orealiserade värdeförändringar uppgick till -41,3 Mkr (-9,6).

Väsentliga händelser under kvartalet

· Emission av hållbar hybridobligation om 400 Mkr. Hybridobligationen löper med en initial ränta om Stibor 3M + 7,0 procent och är bokfört som eget kapital. Hybridobligationen noterades på Sustainable Bond List vid Nasdaq Stockholm den 17 maj 2019. Emissionslikviden kommer att användas i enlighet med bolagets hållbara ramverk med inriktning på social och miljömässig hållbarhet.
· Tillträde av 11 fastigheter med 781 lägenheter på Hermodsdal och Almhög.
· Avtal tecknas om förvärv av Multihuset i Limhamn med ett överenskommet fastighetsvärde om 425 Mkr. Tillträde förväntas ske under fjärde kvartalet 2019.

” Vi redovisar för andra kvartalet vårt bästa förvaltningsresultat någonsin med en ökning om hela 37 procent. Vi har också under kvartalet tillträtt vårt hittills största förvärv.” säger Olof Andersson, VD Trianon. ” Med vår nyligen emitterade hållbara hybridobligation på 400 Mkr, bokförd som eget kapital, samt fortsatt låga räntor ser vi stabila och goda förutsättningar för fortsatt tillväxt och värdeskapande för våra aktieägare.”

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD

Telefon: 040 611 34 97

E-post: olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig

Telefon: 040 611 34 85

E-post: mari-louise.hedbys@trianon.se 

Denna information är sådan information som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2019, kl 08.00. 

OM TRIANON

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 68 fastigheter om 334 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 73 procent bostads- och samhällsfastigheter och 27 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 juni 2019 på cirka 7,2 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö.

Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-4094 21 20, e-mail: ca@avanza.se.

För mer information se: www.trianon.se 

Dokument och länkar

Delårsrapport Q2
PM_Q2_2019
TILL
TOPP