Delårsrapport januari-mars 2019

Resultat i korthet för perioden januari – mars 2019


· Hyresintäkterna ökade med 22 procent och uppgick till 95,9 Mkr (78,5).
· Driftsöverskottet ökade med 26 procent och uppgick till 55,1 Mkr (43,6) och överskottsgraden uppgick till 58 procent (56).
· Förvaltningsresultatet ökade med 15 procent och uppgick till 31,9 Mkr (27,7). Förvaltningsresultatet belastas med finansiella kostnader avseende obligationsupplåning om 3,9 Mkr (1,4).
· Periodens resultat uppgick till 21,6 Mkr varav 19,5 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden januari till mars om 0,57 kr (1,46).
· Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 35,1 Mkr (42,8).
· Värdeförändring derivat uppgick till -40,0 Mkr (-6,6), varav orealiserade värdeförändringar uppgick till -33,4 Mkr (-0,2), vilket påverkat avkastning på eget kapital.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2019

· Tillträde av två bostadsfastigheter på Hermodsdal med 105 lägenheter och ett fastighetsvärde om 123 Mkr.
· Avtal tecknas om förvärv av elva bostadsfastigheter belägna på Hermodsdal och Almhög i Malmö bestående av 781 lägenheter och ett totalt fastighetsvärde om 900 Mkr.
· Hyresavtal tecknas med ny livsmedelsaktör på Rosengård Centrum.
· Trianon har antagit och kommunicerat nya finansiella mål:
· öka förvaltningsresultatet med 12 procent årligen
· genomsnittlig årlig avkastning på eget kapital som lägst uppgå till 12 procent över en konjunkturcykel
· fastighetsportföljen ska långsiktigt bestå av 80 procent bostäder och samhällsfastigheter
· belåningsgraden ska som högst uppgå till 60 procent av fastighetsvärdet (oförändrat)
· räntetäckningsgraden ska som lägst uppgå till 1,5 gånger (oförändrat)

” Vår tillväxtresa fortsatte under första kvartalet med en ökning av förvaltningsresultatet med 15 procent. Våra nya finansiella mål är utmanande, men vi ser att vår strategi med fokus på tillväxt i Malmö levererar.” säger Olof Andersson, VD Trianon. ”Bolaget kommer att ha en fortsatt god tillväxt framöver.”  

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD

Telefon: 040 611 34 97

E-post: olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig

Telefon: 040 611 34 85

E-post: mari-louise.hedbys@trianon.se 

Denna information är sådan information som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 maj 2019, kl 08.00. 

OM TRIANON

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 57 fastigheter om 281 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 61 procent bostadsfastigheter och 39 procent kommersiella- och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 mars 2019 på cirka 6,2 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö.

Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-4094 21 20, e-mail: corp@avanza.se.

För mer information se: www.trianon.se 

Dokument och länkar

Q1 2019
2019-05-07 - PM Q1 2019
TILL
TOPP