Delårsrapport januari-mars 2020

Resultat i korthet för perioden januari – mars 2020


· Hyresintäkterna ökade med 35 procent och uppgick till 129,2 Mkr (95,9).
· Driftsöverskottet ökade med 37 procent och uppgick till 75,4 Mkr (55,1) och överskottsgraden uppgick till 58 procent (58).
· Förvaltningsresultatet ökade med 43 procent och uppgick till 45,7 Mkr (31,9).
· Periodens resultat uppgick till 42,2 Mkr varav 40,3 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden januari till mars om 1,11 kr (0,57).
· Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 53,6 Mkr (35,1).
· Värdeförändring derivat uppgick till -49,3 Mkr (-40,0).

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

· Förvärv av bostadsfastighet på Nydala i Malmö omfattande cirka 2 700 kvm fördelat på 44 lägenheter och ett underliggande fastighetsvärde om 33 Mkr.
· Förvärv av två fastigheter, en på Limhamn och en i centrala Malmö, omfattande cirka
7 735 kvm fördelat på bostadsfastigheter och kommersiella lokaler med ett underliggande fastighetsvärde om 318 Mkr.
· Trianon tecknade avtal med första kontorshyresgästen, One Sell AB, i Multihuset på Limhamn. Kort därefter tecknas ett tioårigt avtal med Kirurgicentrum AB i Skåne som kommer att hyra 900 kvm i Multihuset.
· Trianon bjöds i februari in av statsminister Stefan Löfven och bostadsminister Per Bolund att medverka i byggsamtal om hur ett fortsatt högt och hållbart bostadsbyggande kan säkerställas.
· Med anledning av den rådande pandemin har styrelsen beslutat att skjuta upp årsstämman från den 4 maj till den 17 juni 2020.

Information om utdelning

Trianon har en fortsatt stark finansiell ställning men med hänsyn till den osäkerhet som råder på grund av pandemin har Trianons styrelse beslutat att dra tillbaka tidigare föreslagen utdelning.  Detta stärker dessutom bolagets möjligheter att ta till vara på fortsatt lönsam tillväxt med förvärv av fastigheter. Styrelsen kommer emellertid under hösten utvärdera om utdelning ska lämnas och i så fall kalla till extra bolagsstämma.

Olof Andersson, VD Trianon, kommenterar:

”Ökningen med 43 procent av förvaltningsresultatet visar på fortsatt hög tillväxt. Tillsammans med en bibehållen stark finansiell ställning ger det oss långsiktig stabilitet. Detta trots att tillvaron med rådande pandemi orsakar en turbulent omvärld”.
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040 611 34 97
olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
040 611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se

Denna information är sådan information som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 maj 2020, kl 13.00.      

Dokument och länkar

Trianon Delårsrapport Q1 2020
2020-05-04 -Pressmeddelande Q1 2020
TILL
TOPP