Delårsrapport januari-september 2020

Resultat i korthet för perioden januari – september 2020


·
Hyresintäkterna ökade med 25 procent och uppgick till 405,5 Mkr (325,3).

· Driftsöverskottet ökade med 28 procent och uppgick till 269,6 Mkr (210,2) och överskottsgraden uppgick till 66 procent (65).
· Förvaltningsresultatet ökade med 29 procent och uppgick till 170,3 Mkr (132,0). 
· Periodens resultat uppgick till 344,8 Mkr varav 339,0 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden januari till september om 8,65 kr (4,74).
· Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 320,8 Mkr (221,7).
· Värdeförändring derivat uppgick till -72,4 Mkr (-133,2).

Resultat i korthet för tredje kvartalet 2020

· Hyresintäkterna ökade med 21 procent och uppgick till 142,3 Mkr (117,2).
· Driftsöverskottet ökade med 27 procent och uppgick till 102,3 Mkr (80,7) och överskottsgraden uppgick till 72 procent (69).
· Förvaltningsresultatet ökade med 26 procent och uppgick till 67,8 Mkr (54,0).
· Periodens resultat uppgick till 230,0 Mkr varav 228,1 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden juli till september om 5,93 kr (2,02).
· Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 217,2 Mkr (85,7).
· Värdeförändring derivat uppgick till -2,5 Mkr (-45,2).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2020

· Riktad nyemission av 1 miljon aktier tillför det egna kapitalet 115 Mkr före transaktionskostnader.
· Avtal tecknas med Lernacken Fastigheter AB om att sälja 50 procent av silor i Limhamn med ett överenskommet fastighetsvärde om 75 Mkr.
· Emission av hållbar hybridobligation om 100 Mkr tillförs det egna kapitalet. Ramen om 500 Mkr nu fullt utnyttjad.
· Ny solcellspark invigs tillsammans med E.ON Sverige om 7 800 kvadratmeter där Trianon framöver kommer att köpa el för att öka andelen förnybar elproduktion.
· Fortsatt positiv nettouthyrning som uppgick till 2,6 Mkr (3,0) under kvartalet.
· Fortsatt hög takt av renovering av lägenheter i befintligt bestånd. Antal renoverade lägenheter uppgick till 35 (26) under kvartalet.
· Värdeförändringar förvaltningsfastigheter påverkade resultatet om 217 Mkr (86) under kvartalet beroende på en marknadsmässig yieldförskjutning på bostadsfastigheter. Direktavkastningen för fastighetsportföljen uppgick till 4,5 procent (4,5).

Olof Andersson, VD Trianon, kommenterar:
”Trianon fortsätter det tredje kvartalet att leverera starkt och ökar hyresintäkterna med 21 procent och förvaltningsresultatet med 26 procent. Vi ser fram emot att fortsätta vår tillväxt genom förvärv, uthyrning, nyproduktion och värdeskapande investeringar och inom en snar framtid vara redo för ett spännande listbyte till Mid Cap, en språngbräda för vår fortsatta tillväxtresa.”, säger Olof Andersson, VD på Trianon.
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
Telefon: 040 611 34 97
E-post: olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
Telefon: 040 611 34 85
E-post: mari-louise.hedbys@trianon.se

Denna information är sådan som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 november 2020, kl 08.00.

Dokument och länkar

Trianon Q3 2020
2020-11-04 -Pressmeddelande Q3 2020
TILL
TOPP