Delårssrapport januari-juni 2023: Stark efterfrågan och transaktioner ger stabila fastighetsvärden

Resultat i korthet januari-juni 2023

· Hyresintäkterna ökade med 8 procent och uppgick till 370,8 Mkr (341,9).
· Driftsöverskottet ökade med 16 procent och uppgick till 241,4 Mkr (207,5) och överskottsgraden uppgick till 65 procent (61).
· Förvaltningsresultatet uppgick till 75,2 Mkr (125,1).
· Periodens resultat uppgick till 98,1 Mkr (369,2) motsvarande ett resultat per aktie om 0,44 kr per aktie (2,24) före utspädning och 0,44 kr per aktie (2,23) efter utspädning.
· Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 25,3 Mkr (130,4), varav 15,6 Mkr (50,4) avsåg projektvinster.
· Värdeförändring derivat uppgick till 2,0 Mkr (195,4).

Resultat i korthet andra kvartalet 2022

· Hyresintäkterna ökade med 9 procent och uppgick till 187,6 Mkr (171,4).
· Driftsöverskottet ökade med 22 procent och uppgick till 130,6 Mkr (107,3) och överskottsgraden uppgick till 70 procent (63).
· Förvaltningsresultatet uppgick till 43,8 Mkr (66,2).
· Periodens resultat uppgick till 88,8 Mkr (144,9) motsvarande ett resultat per aktie om 0,48 kr per aktie (0,87) före utspädning och 0,48 kr per aktie (0,86) efterutspädning.
· Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 34,5 Mkr (37,1), varav 3,0 Mkr (27,7) avsåg projektvinster.
· Värdeförändring derivat uppgick till 22,6 Mkr (67,8).

Väsentliga händelser under kvartalet

· Fortsatt stark nettouthyrning, 10 Mkr.

· Tecknar avtal om försäljning av 45 fastigheter om 65 500 kvm för 1,3 Mdkr.
· Emitterar seniora icke säkerställda hållbara obligationer om 150 miljoner kronor.
· Projektvinster om 13 Mkr redovisas under perioden – Mål 100 Mkr per år.
· Tecknar ett femårigt avtal med Normal Sweden AB för etablering av handelskedjan i Rosengård Centrum.
· Tecknar ett avtal med APL om att gemensamt utveckla Kvarteret Spiralen med bostäder, kontor och kreativ verksamhet om 40 000 kvm på Sorgenfri i Malmö.
· Frånträder första etappen om 18 fastigheter till Stjernplan för 645 Mkr i enlighet med avtal tecknat i april.
· Ökar räntebindningen i låneportföljen till 1,6 år genom att öka swapvolymen till 2,9 Mdkr till en snittränta om 2,7 procent.
· Belåningsgrad i förhållande till balansomslutningen uppgick till 50,8 procent, vilket är en minskning med 0,8% sedan föregående kvartal.

VD Olof Andersson kommenterar:

”I början av det andra kvartalet genomförde vi den största försäljningen i bolagets historia, då fastigheter till ett värde av 1,3 Mdkr avyttrades. Detta i nivå med våra bokförda värden. I slutet av juni tillträdde köparen första delen och andra delen kommer att tillträdas den 31 oktober.

Under andra kvartalet ökade vi våra hyresintäkter med 9 procent och ökade vårt driftnetto med 22 procent. Förvaltningsresultatet minskade med 34 procent till 44 Mkr, beroende på ökade räntekostnader. Våra räntekostnader ökade med över 50 Mkr jämfört med motsvarande kvartal 2022, vilket vi i det korta perspektivet inte kunnat kompensera oss för. Vi har fortsatt arbetet med att räntesäkra och vår swapportfölj uppgår nu till 2,95 Mdkr och löper med en genomsnittlig ränta på 2,7 procent. Trianon inledde redan under förra året ett arbete med att ställa om bolaget och anpassa oss till nya förutsättningar med inflation och ökade räntekostnader. Detta arbete fortlöper enligt plan och kommer innebära att vi 2024 är tillbaka på tillväxtresan, se gärna intjäningsförmåga avseende 2024 på sidan 14. Våra ökade hyresintäkter samt våra räntesäkringar bidrar till att vi stärker vår räntetäckningsgrad, som nu uppgår till 1,8 gånger beräknat på rullande 12 månader.

Stabila fastighetsvärden
Vi har externvärderat 10 procent av vårt fastighetsbestånd under kvartalet, vilket har inneburit mindre justeringar av värdena. Den genomsnittliga direktavkastningen för hela beståndet uppgår nu till 4,4 procent (3,9), vilket innebär att vi ökat vår genomsnittliga direktavkastning från 4,27 procent sedan första kvartalet. Våra historiskt försiktiga värderingar kombinerat med stark efterfrågan, ökade hyresintäkter och transaktioner, ger stabila fastighetsvärden.

Stark efterfrågan och hög uthyrningsaktivitet
Med hög uthyrningsaktivitet nådde vi en positiv nettouthyrning om 3 Mkr under andra kvartalet samt 10 Mkr under årets första 6 månader, vi får således ännu en gång ett kvitto på att det råder en stabil efterfrågan på samtliga av våra lokaler. Den starka efterfrågan märks i alla Trianons segment och på bostadssidan har vi ett hundratal sökande till nästan varje ledig lägenhet. Den positiva nettouthyrningen fortsätter och de två första veckorna under tredje kvartalet har vi tecknat avtal för ytterligare 2 Mkr.

Förhandling direkt med hyresgästerna i Malmö
Det är viktigt att bostadshyrorna följer kostnadsutvecklingen i samhället, så att inte hyresrätten utarmas. Vi tror inte på fri hyressättning, vi tror på förhandlingsmodellen och vill tillsammans med hyresgästföreningen utveckla modellen och hyresrätten. I slutet av förra kvartalet påkallade vi en förhandling med Hyresgästföreningen om 2 procents hyresjustering i Malmö i syfte att säkerställa en fortsatt bra nivå på underhåll samt en god service till våra kunder. Efter att förhandlingarna strandat valde vi att förhandla direkt med våra kunder med ett erbjudande om 1,75 procent per den 1 juli, vilket nästan 80 procent har accepterat.

Jag är tacksam för att våra kunder har förståelse för kostnadsökningarna och det kan inte uteslutas att direktförhandling blir norm framöver.

Flera stadsutvecklingsprojekt
Under kvartalet har vi startat uthyrningen av lägenheter i Sege Park, ett lummigt område med hög hållbarhetsprofil i Malmö. Kvarteret Hanna i Burlöv och Badmössan i Hyllie med 111 respektive 73 lägenheter löper på enligt plan. Vi fortsätter att utveckla nya projekt och driva fram detaljplaner för spännande stadsutveckling, bland annat har vi siloprojektet på Limhamn, flera nya bostadskvarter runt Burlöv Center och spännande bostadsbyggande i Husie. Vårt nyligen tecknade samarbetsavtal med statliga bolaget APL om att gemensamt utveckla Kvarteret Spiralen med 40 000 kvm bostäder och verksamheter i Sorgenfri i Malmö kommer att skapa värden för både oss och APL framöver.

Sommarjobb och Stiftelsen Momentum
Jag är stolt över att vi i år igen gett ett trettiotal unga 16–20 år som bor i våra områden sommarjobb. Möjligheten att komma ut och lära känna nya vänner, oss på Trianon och få nya kunskaper och erfarenheter är något vi vill ge alla våra unga hyresgäster varje sommar. Genom Trianons och MKB:s allmännyttiga stiftelse, Stiftelsen Momentum, arrangeras aktiviteter på skolloven för de yngre barnen i Nydala, Hermodsdal, Lindängen och Rosengård. På programmet finns bland annat sommarsimskola, basket, fotboll, cirkusskola och bokcirklar.

Mål och fokus
Naturligtvis påverkas Trianon av rådande inflation och ökade räntor samt av tillgången till kapital. Anpassningen av bolaget till de nya förutsättningarna och den transaktion vi nyligen gjort då vi sålt fastigheter för 1,3 Mdkr, gör dock att vår redan starka balansräkning stärkts och att vi stärker viktiga nyckeltal. Den höga efterfrågan, ökade intäkter och transaktioner till bokförda värden bekräftar våra fastighetsvärden. Vi renodlar verksamheten till tre kommuner, alla med stark inflyttning och tillväxt.
Både i goda och dåliga i dåliga tider utvecklas företag när det finns ett positivt synsätt och en tydlig strategi. När chefer och medarbetare varje dag ställer sig frågan hur det som gjorts igår kan göras ännu bättre idag – för att skapa affärsnytta, kundnytta och samhällsnytta. Trianon är ett sådant företag. Vi är på rätt plats, i rätt segment med ett engagerat, modigt och nytänkande team. Därför är jag optimist och förhoppningsfull.”

Malmö 13 juli 2023

Olof Andersson
VD

Presentation av delårsrapporten
En konferens på Teams för investerare, analytiker och media kommer att hållas den 13 juli kl 09:30 – 10:00. Rapporten presenteras av Olof Andersson, VD och Mari-Louise Hedbys, ekonomichef och vice VD.

Anslutning till mötet 
Anslut till mötet genom att klicka på denna Teams-länk (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDMzNjIwMjAtMjY5Zi00MzkzLWEyYTktMDA0MWNmMTlmYTdm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222297f23f-a76a-44af-a865-61370f037527%22%2c%22Oid%22%3a%22597b5c60-4725-41b3-8626-012b92d310cd%22%7d).

För att delta i behövs ingen föranmälan. Vänligen anslut fem minuter innan utsatt tid för att möjliggöra för mötet att börja i tid.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040 611 34 97, olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, ekonomichef och vice VD
040 611 34 85, mari-louise.hedbys@trianon.se

Denna information är sådan som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juli 2023, kl 07.45.

Dokument och länkar

Trianon Q2 2023 SV
PM Q2 jan juni 2023
TILL
TOPP