Delårssrapport januari-mars 2024: Stark start, 12 procent i ökat förvaltningsresultat

Resultat i korthet första kvartalet 2024

· Hyresintäkterna ökade med 1 procent och uppgick till 185,4 Mkr (183,2). I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 9 procent.
· Driftsöverskottet ökade med 7 procent och uppgick till 118,4 Mkr (110,8) och överskottsgraden uppgick till 64 procent (59). I jämförbart bestånd ökade driftsöverskottet med 11 procent.
· Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent och uppgick till 35,1 Mkr (31,4).
· Periodens resultat uppgick till 47,4 Mkr (9,3) motsvarande ett resultat per aktie om 0,24 kr per aktie (-0,02) både före och efter utspädning.
· Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till -28,1 Mkr (-9,2).
· Värdeförändring derivat uppgick till 53,4 Mkr (-20,6).

Väsentliga händelser under kvartalet

· Nettouthyrning om 7,6 Mkr och nya hyresavtal tecknade med Normal i Entré och Clas Ohlson i Burlöv Center.
· Ökade räntesäkringar höjer säkringsgraden till 94 procent och ökar räntebindningen till 3,5 år. 
· Hyresförhandlingarna i Malmö slutfördes och innebär hyreshöjningar om 5,3 procent för 2024 och ytterligare 4,9 procent för 2025. Endast cirka 50 procent av de förhandlade hyreshöjningarna på bostäder har intäktsförts under första kvartalet.

Händelser efter periodens utgång

· Kontant nyemission om 184 Mkr och kvittningsemission av hybridobligationer om 76 Mkr ökar antalet B-aktier med totalt 16 250 000.
· Rosengårdsbiblioteket är nominerat till Malmö stads Stadsbyggnadspris 2024.
· Fem nya hyresgäster som varit arbetslösa har visstidsanställts i den sociala hållbarhetssatsningen "Färdighet ger möjlighet".

VD Olof Andersson kommenterar:

”Under första kvartalet ökade vi våra hyresintäkter med 1 procent och i jämförbart bestånd med 9 procent, driftnettot ökade med 7 procent och i jämförbart bestånd med 11 procent. Förvaltningsresultatet ökade vi med 12 procent, detta trots att endast cirka 50 procent av de förhandlade hyreshöjningarna på bostäder har intäktsförts under första kvartalet. Resterande justeras under andra kvartalet. Den positiva nettouthyrningen om 7,6 Mkr ger oss återigen ett kvitto på en fortsatt god efterfrågan på både våra bostäder och lokaler.

Väsentligt övertecknad emission
Vi har gjort en riktad nyemission på 260 Mkr där 76 Mkr användes för återköp av vår hybridobligation. Emissionen slutfördes under april och har således inte påverkat våra siffror första kvartalet. Det här ökar vår vinst per aktie samt förbättrar vårt kassaflöde ytterligare. Efter transaktionen återstår endast 54 Mkr av hybridkapitalet som förfaller i november 2025. Vi har fortsatt att räntesäkra och räntesäkringsgraden uppgår nu till 94 procent. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år har vi ökat räntebindningen från 0,8 år till 3,5 år. Detta sammantaget ska göra att vi under 2024 uppnår vårt finansiella mål om en räntetäckningsgrad på 1,75 gånger. Vidare är det mycket glädjande att vår emission blev väsentligt övertecknad samt att vi upplever ett stort stöd från både nya och tidigare ägare.

Läget, läget och åter läget
Malmö har ett unikt läge. Transaktionsmarknaden har vaknat till liv igen om än i mindre omfattning och för närvarande är vi involverade i flera processer. Vi kan konstatera att de affärer som genomförts i Malmö avseende bostäder gjorts på avkastningar mellan 4,0-4,3 procent. Detta ska ställas i relation till Trianons genomsnittliga direktavkastning på 4,8 procent. Hittills i år har Malmös befolkning ökat med cirka 900 personer. Den stora inflyttningen till Malmö gör att vi fortsatt befinner oss på rätt plats i rätt segment.

Hållbarhet på riktigt
Vi gör fortsatt omfattande insatser med energieffektiviseringar där målet är att minska energiförbrukningen med 10 procent 2022–2024. De senaste två åren har vi minskat energiförbrukningen med hela 7,4 procent. Jag är också glad att vi just satt i gång ännu en omgång av det sociala hållbarhetsprojektet ”Färdighet ger möjlighet” där fem långtidsarbetslösa som bor i våra bostadsområden i Lindängen, Hermodsdal och Nydala får praktik och arbetslivserfarenhet under 15 månader hos Trianon.

Burlöv – ett stort, värdeskapande stadsutvecklingsprojekt
I Burlöv äger vi tillsammans med Wallfast 40 000 kvm handelsyta och över 100 000 kvm mark samt Kvarteret Hanna med lägenheter och kommersiell yta som färdigställs första kvartalet 2025. Sedan december 2020 har vi utvecklat centrat från en uthyrningsgrad på strax över 40 procent till nuvarande 83 procent samt sålt byggrätter i området. Här driver vi en detaljplan för bostäder på ytterligare 100 000 kvm BTA och har en färdig detaljplanerad byggrätt på 18 000 kvm BTA som vi avser att byggstarta alternativt sälja när förutsättningarna är de rätta. Detta i direkt anslutning till Burlövs nya station, Malmö Norra Station, med tåg var sjätte minut till centrala Malmö och Lund på 5 respektive 7 minuter.

Mål och fokus framåt
En stark start på året kombinerat med den framgångsrika nyemissionen och räntesäkringarna gör att vi står väl rustade för nya affärer. Transaktionsmarknaden har börjat ta fart och vi ser prognoser om sänkta räntor, vilket sammantaget ger stabila fastighetsvärden. Därtill har vi en positiv nettouthyrning, ökade hyresintäkter, god kostnadskontroll och ett engagerat team. Allt detta gör att jag har en mycket positiv syn på framtiden.”

Malmö 7 maj 2024

Olof Andersson
VD

------

Presentation av delårsrapporten
En konferens på Teams för investerare, analytiker och media kommer att hållas den 7 maj kl 08:30-09:00. Rapporten presenteras av Olof Andersson, VD och Mari-Louise Hedbys, ekonomichef och vice VD.

Anslutning till mötet 
Anslut till mötet genom att klicka på denna Teams-länk. (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTM1ODg2NzAtNTBkMS00YTI4LTk4ZTYtOGNiNjllZWZkYjVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222297f23f-a76a-44af-a865-61370f037527%22%2c%22Oid%22%3a%22597b5c60-4725-41b3-8626-012b92d310cd%22%7d)

För att delta i telefonkonferensen behövs ingen föranmälan. Vänligen anslut dig några minuter innan utsatt tid för att möjliggöra för mötet att börja i tid.

------

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040-611 34 97
olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, vice VD och ekonomichef
040-611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se

Denna information är sådan som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 maj 2024 kl 07:45.

Dokument och länkar

Trianon Pressmeddelande Q1 2024
Trianon Delårsrapport Q1 2024
TILL
TOPP