Kallelse till extra bolagsstämma i Trianon

Aktieägarna i Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 7 december 2023 klockan 16.00 på Fastighets AB Trianons kontor på Entré, Fredsgatan 21 i Malmö.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 29 november 2023, dels anmält sig till stämman senast fredagen den 1 december 2023.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd onsdagen den 29 november 2023. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 29 november 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

I bolaget finns totalt 157 505 957 aktier, varav 6 084 472 A-aktier och 151 421 485 B-aktier, som totalt berättigar 21 226 620,5 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Anmälan

Anmälan kan ske skriftligen via post till Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ), Fredsgatan 21, 212 12 Malmö (märk kuvertet ”extra bolagsstämma”), via telefon 040-611 34 00 eller via e-post till ir@trianon.se. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.trianon.se, och sänds till aktieägare som begär det.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.      Öppnande

2.      Val av ordförande vid stämman

3.      Val av en eller två justeringspersoner

4.      Upprättande och godkännande av röstlängd

5.      Godkännande av dagordning

6.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.      Styrelsens förslag till beslut om kvittningsemission

8.      Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Kvittningsemission (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 18 794 963,75 kronor genom emission av högst 30 071 942 nya B-aktier.[1]

Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma de innehavare av bolagets hybridobligationer som har accepterat bolagets partiella återköpserbjudande avseende bolagets hybridobligationer, med rätt och skyldighet att betala de nya aktierna genom kvittning av fordran på bolaget om sammanlagt 418 miljoner kronor.

Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom kvittning av fordran på bolaget. Sådan betalning genom kvittning motsvarar en emissionskurs om 13,90 kronor per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under perioden 1 november – 10 november 2023. Det belopp som överstiger aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för återköpserbjudandet samt kvittningsemissionen, se Trianons pressmeddelande den 13 november 2023.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

HANDLINGAR M M

Fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Fredsgatan 21 i Malmö och på dess hemsida, www.trianon.se, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Trianons organisationsnummer är 556183-0281 och bolaget har sitt säte i Malmö.

Malmö i november 2023

Styrelsen för Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ)

[1] Eller sådant lägre antal B-aktier som fordran på bolaget berättigar till vid den tidpunkt som kvittningen genomförs till följd av erhållna accepter inom ramen för bolagets återköpserbjudande avseende bolagets hybridobligationer med ISIN SE0019019456.

Dokument och länkar

Trianon PM 2023-11-13 Kallelse extra bolags
TILL
TOPP