Kallelse till extra bolagsstämma i Trianon

Aktieägarna i Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 5 april 2024 kl. 16.00 på Trianons kontor på Entré, Fredsgatan 21 i Malmö.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 26 mars 2024, dels anmält sig till stämman senast torsdagen den 28 mars 2024.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per tisdagen den 26 mars 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 28 mars 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

I bolaget finns totalt 184 124 662 aktier, varav 6 084 472 A-aktier och 178 040 190 B-aktier, som totalt berättigar till 23 888 491 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Anmälan

Anmälan kan ske skriftligen via post till Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ), Fredsgatan 21, 212 12 Malmö (märk kuvertet ”extra bolagsstämma”), via telefon 040-611 34 00 eller via e-post till ir@trianon.se. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets webbplats, www.trianon.se, och sänds till aktieägare som begär det.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.      Öppnande

2.      Val av ordförande vid stämman

3.      Val av en eller två justeringspersoner

4.      Upprättande och godkännande av röstlängd

5.      Godkännande av dagordning

6.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.      Godkännande av styrelsens beslut om riktad kontant nyemission

8.      Godkännande av styrelsens beslut om riktad kontant nyemission till vissa befintliga aktieägare

9.      Godkännande av styrelsens beslut om riktad kvittningsemission

10.    Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Godkännande av styrelsens beslut om riktad kontant nyemission (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut från den 7 mars 2024 om att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 5 234 375 kronor genom emission av högst 8 375 000 nya B-aktier.

Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Carnegie Investment Bank AB i ett begränsat antal på förhand vidtalade svenska och internationella institutionella investerares ställe. Teckningskursen i nyemissionen har fastställts genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande och ska vara 16,00 kronor per aktie.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för nyemissionen, se Trianons pressmeddelande den 7 mars 2024.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad kontant nyemission till vissa befintliga aktieägare (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut från den 7 mars 2024 om att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 1 953 125 kronor genom emission av högst 3 125 000 nya B-aktier.

Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Carnegie Investment Bank AB i de befintliga aktieägarna Olof Anderssons (privat och genom bolaget Olof Andersson Förvaltnings AB) och Briban Invest AB:s ställe. Teckningskursen i nyemissionen har fastställts genom det i punkt 7 ovan angivna accelererade bookbuilding-förfarandet och ska vara 16,00 kronor per aktie.

Emissionen omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. För giltigt beslut fordras således att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för nyemissionen, se Trianons pressmeddelande den 7 mars 2024.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad kvittningsemission (punkt 9)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut från den 7 mars 2024 om att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 5 078 125 kronor genom emission av högst 8 125 000 nya B-aktier. [1]

Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma de innehavare av bolagets hybridobligationer som har accepterat bolagets frivilliga återköpserbjudande avseende hybridobligationerna, med rätt och skyldighet att betala de nya aktierna genom kvittning av fordran på bolaget om sammanlagt högst 130 miljoner kronor.

Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom kvittning av fordran på bolaget. Sådan betalning genom kvittning motsvarar en teckningskurs om 16,00 kronor per aktie, vilket motsvarar den teckningskurs som har fastställts i ovan punkt 7 respektive 8 angivna accelererade bookbuilding-förfarande.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för återköpserbjudandet samt kvittningsemissionen, se Trianons pressmeddelande den 7 mars 2024.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

HANDLINGAR M M

Nyemissionerna enligt punkt 7–9 ovan medför sammantaget en utspädning om cirka 9,6 procent av antalet aktier och 7,6 procent av antalet röster i Trianon, baserat på det totala antalet aktier och röster efter genomförande av nyemissionerna och vid full anslutning i återköpserbjudandet.

Fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Fredsgatan 21, 212 12  Malmö och på dess webbplats, www.trianon.se, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Trianons organisationsnummer är 556183-0281 och bolaget har sitt säte i Malmö.

Malmö i mars 2024

Styrelsen för Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ)

[1] Eller sådant lägre antal B-aktier som fordran på bolaget berättigar till vid den tidpunkt som kvittningen genomförs till följd av erhållna accepter inom ramen för bolagets återköpserbjudande avseende bolagets hybridobligationer med ISIN SE0019019456.

Dokument och länkar

Trianon PM 2024-03-08 Kallelse extra bolagsstämma
TILL
TOPP