Kommuniké från årsstämma i Trianon

Trianons årsstämma hölls torsdagen den 12 maj 2022 i Malmö. Följande huvudsakliga beslut fattades.

Utdelning
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att utdelning ska lämnas med 2,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 16 maj 2022. Utdelningen beräknas distribueras torsdagen den 19 maj 2022.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Styrelsearvode
Beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 1 125 000 kronor, varav styrelsens ordförande ska erhålla 300 000 kronor, övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 150 000 kronor vardera samt att styrelsesuppleanten ska erhålla 75 000 kronor. Därutöver ska totalt 120 000 kronor utgå till revisionsutskottet, varav 60 000 kronor till ordföranden och 30 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Styrelse
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter med en suppleant. Boris Lennerhov, Olof Andersson, Axel Barchan, Viktoria Bergman, Jens Ismunden, Elin Thott och Richard Hultin omvaldes till ordinarie styrelseledamöter samt omvaldes Sofie Karlsryd som suppleant. Boris Lennerhov omvaldes som styrelseordförande.

Revisorer
Mazars AB, med Anders Persson som huvudansvarig revisor, omvaldes som bolagets revisor, samt valdes Rasmus Grahn som revisor (personlig medrevisor till Anders Persson).

Ersättningsrapport
Beslutades vidare att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Valberedning
Inför årsstämman 2023 beslutades att bolaget ska tillämpa samma principer för valberedningens sammansättning som föregående år, vilket huvudsakligen innebär att styrelsens ordförande kontaktar de tre, vid utgången av september månad 2022, största aktieägarna. Dessa erbjuds att utse var sin representant till valberedningen, i vilken även styrelsens ordförande ska ingå.

Aktiesplit
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en uppdelning av bolagets aktier (split) så att varje befintlig aktie delas upp i fyra nya aktier av samma aktieslag (split 4:1), varvid det totala antalet aktier i bolaget ökar från 39 251 490 till 157 005 960, varav 6 084 472 aktier av serie A och 150 921 488 aktier av serie B, och om ändring av bolagsordningens gränser avseende antalet aktier, varigenom antalet aktier kan uppgå till lägst 112 000 000 och till högst 448 000 000. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för genomförande av uppdelningen av aktierna. Sådan avstämningsdag kommer att meddelas separat.

Långsiktigt incitamentsprogram
Vidare beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda i Trianon-koncernen genom upptagande av ett konvertibelt lån om nominellt högst 30 000 000 kronor genom utgivande av konvertibler. Varje konvertibel ska kunna konverteras till aktier av serie B under tiden 1 september – 30 november 2025. Deltagarna i programmet ska kunna välja mellan att teckna Konvertibel A eller Konvertibel B. Konvertibel A ska ha en konverteringskurs som uppgår till 115 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för bolagets aktier av serie B på Nasdaq Stockholm under tio handelsdagar omedelbart efter årsstämman (med beaktande av uppdelning av bolagets aktier enligt ovan) och löpa med en årlig ränta om 1,75 procent. Konvertibel B ska ha en konverteringskurs som uppgår till 125 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för bolagets aktier av serie B på Nasdaq Stockholm under tio handelsdagar omedelbart efter årsstämman (med beaktande av uppdelning av bolagets aktier enligt ovan) och löpa med en årlig ränta om 2,50 procent.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier
Årsstämman beslöt slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att antalet aktier som utges, eller som kan tillkomma genom konvertering av konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet, får motsvara högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv samt finansiering, kommersialisering och utveckling av bolagets projekt.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040-611 34 97
olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, vice VD och ekonomichef
040-611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se

Denna information är sådan information som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 maj 2022 kl. 17:45.

Dokument och länkar

PM Trianon - Kommuniké årsstämma 2022-05-12
TILL
TOPP