Kommuniké från årsstämma i Trianon

Trianons årsstämma hölls torsdagen den 11 maj 2023 i Malmö. Följande huvudsakliga beslut fattades.

Utdelning
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att årets resultat överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Styrelsearvode
Beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 1 050 000 kronor (exklusive arvode för arbete i styrelseutskott), varav styrelsens ordförande ska erhålla 300 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 150 000 kronor vardera. Därutöver ska totalt 120 000 kronor utgå till revisionsutskottet, varav 60 000 kronor till ordföranden och 30 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Styrelse
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter och att bolaget ska ha en revisor, utan revisorssuppleanter. Olof Andersson, Axel Barchan, Viktoria Bergman, Jens Ismunden och Richard Hultin omvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Till nya ordinarie styrelseledamöter valdes Patrik Emanuelsson och Sofie Karlsryd. Viktoria Bergman valdes till styrelseordförande. Mazars AB omvaldes till bolagets revisor, varvid avsikten är att Anders Persson ska vara huvudansvarig revisor.

Ersättningsrapport
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Valberedning
Inför årsstämman 2024 beslutades att bolaget ska tillämpa samma principer för valberedningens sammansättning som föregående år, vilket huvudsakligen innebär att styrelsens ordförande kontaktar de tre, vid utgången av september månad 2023, största aktieägarna. Dessa erbjuds att utse var sin representant till valberedningen, i vilken även styrelsens ordförande ska ingå.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att antalet aktier som utges får motsvara högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv samt finansiering, kommersialisering och utveckling av bolagets projekt.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier
Årsstämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, intill tiden för nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet innebär dels att styrelsen får förvärva aktier av serie B på Nasdaq Stockholm, dels att styrelsen får avyttra aktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur samt möjliggöra finansiering av förvärv.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
Olof Andersson, VD
040-611 34 97
olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, vice VD och ekonomichef
040-611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se

Denna information är sådan information som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 maj 2023 kl. 17:45.

Dokument och länkar

PM Trianon - Kommuniké årsstämma 2023-05-11
TILL
TOPP