Trianon bjuder in till presentation av kvartalsrapport Q2 2024, den 12 juli

Trianon publicerar kvartalsrapport för Q2 2024, den 12 juli kl 07:45.

En konferens på Teams för investerare, analytiker och media kommer att hållas kl 08:30 – 09:00 samma dag. Rapporten presenteras av Olof Andersson, VD och Mari-Louise Hedbys, ekonomichef och vice VD.

Presentationen hålls på svenska och avslutas med frågestund.

Presentationsmaterial finns tillgängligt på www.trianon.se på morgonen. Anmälan krävs inte för att delta i konferensen, men koppla upp dig några minuter före angiven tid för att säkerställa punktlig start.

Välkommen!

Anslutning till mötet 
Anslut till mötet genom att klicka på denna Teams-länk. (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzUzMjEwOGEtZjlkMS00NGRjLWIwYmEtMGY1Yjc3OGVkZjE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222297f23f-a76a-44af-a865-61370f037527%22%2c%22Oid%22%3a%22597b5c60-4725-41b3-8626-012b92d310cd%22%7d)

För att delta i telefonkonferensen behövs ingen föranmälan. Vänligen anslut dig några minuter innan utsatt tid för att möjliggöra för mötet att börja i tid.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Mari-Louise Hedbys, ekonomichef och vice VD, 040-611 34 85, mari-louise.hedbys@trianon.se
Nina Wallenberg, kommunikationschef/IR, 0708-699 022, nina.wallenberg@trianon.se

Dokument och länkar

Trianon presenterar Q2 2024-07-01 - PM
TILL
TOPP