Trianon löser in hybridobligationer

Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) (”Trianon”) avser att lösa in dess efterställda hållbara hybridobligationer om SEK 500 000 000, med ISIN SE0012453900  (”Hybrid-obligationerna”), varav ett nominellt belopp om SEK 402 000 000 redan innehas av Trianon efter det återköp som genomfördes i november 2022 (se pressmeddelande den 14 november 2022).

Trianon har idag den 14 februari 2023 skickat ut en formell underrättelse om sådan inlösen till alla direktregistrerade ägare och registrerade behöriga förvaltare enligt skuldboken förd av Euroclear Sweden.

Inlösen av Hybridobligationerna kommer att ske den 17 april 2023 med ett belopp som motsvarar Hybridobligationernas nominella belopp jämte upplupen men ej betald ränta. Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som är registrerad som innehavare i skuldboken vid arbetsdagens slut den 13 april 2023.

Hybridobligationerna kommer att avnoteras från Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer i samband med deras inlösen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD, 040 611 34 97, olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, ekonomichef och vice VD, 040 611 34 85, mari-louise.hedbys@trianon.se

Dokument och länkar

2023-02-14 - PM
TILL
TOPP