Trianon meddelar nytt antal aktier och röster

Trianon har under maj månad genomfört den aktieuppdelning (split) som årsstämman den 12 maj 2022 beslutade om. I samband med uppdelningen har varje befintlig aktie delats upp i fyra nya aktier av samma aktieslag (split 4:1).

Idag, den sista handelsdagen i månaden, uppgår det totala antalet aktier i Trianon till 157 005 960, varav 6 084 472 aktier av serie A och 150 921 488 aktier av serie B. Aktierna av serie A representerar 6 084 472 röster och aktierna av serie B representerar 15 092 148,8 röster, totalt 21 176 620,8 röster.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040-611 34 97
olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, vice VD och ekonomichef
040-611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se

Denna information är sådan som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 maj 2022 kl. 10:00.

Dokument och länkar

PM Trianon - 2022-05-31
TILL
TOPP