Trianon offentliggör ett frivilligt partiellt återköpserbjudande avseende befintliga hållbara hybridobligationer

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) (”USA”) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) (“Trianon” eller ”Bolaget”) meddelar att innehavare av Bolagets befintliga efterställda hållbara hybridobligationer med utestående nominellt belopp om 500 miljoner kronor, evig löptid samt ISIN SE0019019456 (”Obligationslånet”) har möjlighet att delta i ett partiellt återköpserbjudande där Bolaget köper tillbaka delar av Obligationslånet om ett totalt belopp om högst 418 miljoner kronor till ett pris motsvarande 100 procent av nominellt belopp (”Återköpserbjudandet”). Betalning för sålunda återköpta obligationer avses att erläggas genom kvittning mot nya B-aktier i Bolaget (”Nya Aktier”) till ett pris per aktie (kvittningskurs) om 13,90 kronor (motsvarande den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under perioden 1 november – 10 november 2023). Upplupen och icke betald ränta för de obligationer som återköps kommer att erläggas kontant. Obligationslånet kommer att återköpas i enlighet med villkoren i det återköpsdokument (Eng. Tender Information Document) daterat den 13 november 2023 som finns tillgängligt på Bolagets hemsida via länken nedan (”Återköpsdokumentet”).

Ökad vinst per aktie, förbättrat kassaflöde och ökade investeringsmöjligheter

Syftet med Återköpserbjudandet är att förbättra Bolagets kassaflöde, vilket ger ökade investeringsmöjligheter. Vid full acceptans av erbjudandet ökar Trianons vinst per aktie med cirka 0,25 kronor.

Innehavare som representerar cirka 300 miljoner kronor av Obligationslånet har indikerat att de kommer delta i och acceptera Återköpserbjudandet, däribland Trianons huvudägare Olof Andersson privat och via bolag, Briban Invest AB, Grenspecialisten Förvaltning AB samt Mats Cederholm.

Återköpserbjudandet

Återköpserbjudandet löper ut den 4 december 2023 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Återköpserbjudandet är villkorat av att bolagsstämma i Bolaget beslutar att ge ut de Nya Aktierna och är förbehållet de villkor som återfinns i Återköpsdokumentet. En extra bolagsstämma sammankallas genom separat kallelse, och avses hållas så snart möjligt efter Återköpserbjudandets utgång. Betalning för Återköpserbjudandet genom utgivande av Nya Aktier förväntas inträffa i mitten av december 2023.

Återköpsdokumentet finns tillgängligt på Trianons webbplats via följande länk: https://ir.trianon.se/obligation/hallbar-hybridobligation-2022/

Som ett resultat av Återköpserbjudandet kan högst 30 071 942 nya B-aktier ges ut (eller sådant lägre antal B-aktier som följer av erhållna accepter inom ramen för Återköpserbjudandet), varigenom Bolagets aktiekapital ökar med högst 18 794 963,75 kronor. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma de innehavare av Obligationslånet som har accepterat Återköpserbjudandet, med rätt och skyldighet att betala de nya aktierna genom kvittning av fordran på Bolaget om sammanlagt 418 miljoner kronor.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i samband med utgivande av Nya Aktier till de obligationsinnehavare som deltar i Återköpserbjudandet är att på det mest tids- och kostnadseffektiva sättet möjliggöra genomförande av Återköpserbjudandet i syfte att öka vinsten per aktie och förbättra kassaflödet, vilket ger ökade investeringsmöjligheter. Styrelsen har undersökt möjligheterna för refinansiering genom upptagande av nya banklån eller utgivande av nya obligationer, men har inte ansett sådana alternativ överväga fördelarna med en kvittningsemission. Därutöver har styrelsen noga övervägt möjligheterna att genomföra en företrädesemission. Styrelsen bedömer dock att en företrädesemission inte skulle kunna genomföras tillräckligt snabbt för att tillgodose syftet med Återköpserbjudandet. Styrelsen bedömer därutöver att de villkor som kvittningsemissionen kan genomföras till är fördelaktiga för Bolaget och dess aktieägare, då den sker till den volymvägda genomsnittlig betalkurs under perioden 1 november – 10 november 2023, och att kvittningsemissionen dessutom kan genomföras på ett kostnadseffektivt sätt. En företrädesemission skulle medföra betydligt högre kostnader för Bolaget, huvudsakligen hänförligt till upphandling av garantikonsortium, en ökad exponering mot potentiell marknadsvolatilitet, och att emissionen möjligen hade behövt genomföras till en lägre teckningskurs, vilket hade varit till nackdel för Bolagets aktieägare.

Denna information är sådan som Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 november 2023 kl. 08:00 CET.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040 611 34 97, olof.andersson@trianon.se
Mari-Louise Hedbys, vice VD och ekonomichef
040 611 34 85, mari-louise.hedbys@trianon.se

Dokument och länkar

Trianon PM 2023-11-13
TILL
TOPP