Trianon offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av hållbara obligationer

Fastighets Aktiebolaget Trianon (”Trianon” eller ”Bolaget”) har idag erhållit godkännande av ett prospekt avseende upptagande till handel av Bolagets seniora icke säkerställda hållbara obligationer om 150 miljoner kronor och ansöker om upptagande till handel på Nasdaq Stockholm.

Den 12 juni 2023 emitterade Trianon seniora icke säkerställda hållbara obligationer om 150 miljoner kronor inom ett rambelopp om 500 miljoner kronor, med slutligt förfall i juni 2025 (”Obligationerna”).

I enlighet med villkoren för Obligationerna avser Bolaget ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer och första dag för handel beräknas inträffa omkring den 18 juli 2023. Med anledning av ansökan om upptagande till handel har Trianon upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.trianon.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

För ytterligare information, kontakta:

Olof Andersson, VD
Telefon: 040 611 34 97, olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, vice VD och ekonomichef
Telefon: 040 611 34 85, mari-louise.hedbys@trianon.se
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juli 2023, kl. 12:30.

Dokument och länkar

PM - 2023-07-14
TILL
TOPP