Trianon publicerar års- och hållbarhetsredovisningen för 2021

År 2021 var det hittills mest lönsamma året i Trianons historia med fortsatt stark tillväxt, hög lönsamhet och uppfyllande av bolagets finansiella mål. Trianon genomförde ett flertal fastighetsförvärv under året, inte minst bolagets hittills största förvärv genom köpet av Signatur Fastigheter. Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 kronor per aktie (1,80) samt genomförande av en aktiesplit om 4:1.

Läs mer om Trianon i års- och hållbarhetsredovisningen 2021 som finns på bolagets webbplats www.trianon.se. Års- och hållbarhetsredovisningen finns även tillgänglig på webbplatsen i European Single Electronic Format (ESEF).

Den engelska versionen av års- och hållbarhetsredovisningen kommer att publiceras i april/maj.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040-611 34 97
olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, vice VD och ekonomichef
040-611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se

Informationen är sådan som Fastighets AB Trianon är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-03-28 11:00 CET.

Dokument och länkar

Release
tria-2021-12-31-sv.zip
2022-03-28 - PM
TILL
TOPP