Trianon publicerar års- och hållbarhetsredovisningen för 2022

Trots en orolig omvärld levererar Trianon 2022 det näst bästa förvaltningsresultatet i bolagets historia. Trianon  har en stabil bas med bostadsfastigheter, samhällsfastigheter och bostadsnära handel. Bolaget  har sett över hela verksamheten för att sänka kostnader och anpassa sig till nya förutsättningar med inflation, högre finansieringskostnader och ökade avkastningskrav.

Läs mer om Trianon i års- och hållbarhetsredovisningen 2022 som finns på bolagets webbplats www.trianon.se. Års- och hållbarhetsredovisningen finns även tillgänglig på webbplatsen i European Single Electronic Format (ESEF). Även engelsk version av års- och hållbarhetsredovisningen publiceras idag på Trianons webbplats.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040-611 34 97
olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, vice VD och ekonomichef
040-611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se

Denna information är sådan som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 mars 2023 kl. 11.00 CET.

Dokument och länkar

Trianon års-och hållbarhetsredovisning 2022 sv
Trianon-2022-12-31-sv.zip
PM - Trianon publicerar års- och hållbarhetsredovisningen för 2022
TILL
TOPP