Trianon säljer resterande 50 procent av Rosengård Centrum till Bonnierägda Fastighets AB Hemmaplan

Trianon har tecknat avtal om försäljning av resterande 50 procent av Rosengård Centrum i Malmö till ett underliggande fastighetsvärde om 700 Mkr, vilket överensstämmer med Trianons bokförda värden. Köpare är Fastighets AB Hemmaplan som ägs av Bonnier Fastigheter.

Trianon förvärvade Rosengård Centrum 2016 för 276 Mkr och har sedan dess investerat i och utvecklat fastigheten till ett mycket väl fungerande köpcentrum med en attraktiv mix av hyresgäster. Förutom bostadsnära handel och unika butiker kommer en väsentlig del av hyresgästerna från samhällsservice såsom bibliotek, utbildning, vård och Statens servicecenter. Rosengård Centrum har en uthyrningsbar yta om 35 200 kvm. Hyresvärdet har ökat från 36 Mkr 2016 till 78 Mkr 2024 och besökarantalet har ökat från 40 000 personer i veckan till cirka 85 000 personer i veckan 2024. Försäljningen av fastigheten Malmö Landshövdingen 1 sker via bolag och frånträde äger rum den 28 juni 2024. Köpeskilling för 50 procent av aktierna baseras på ett överenskommet fastighetsvärde om 700 Mkr med avdrag för latent skatt om 5,15 procent.

-Det är glädjande att vår fastighetsutveckling kan skapa värden på dessa nivåer samt att vi kan sälja motsvarande våra värderingar. Detta bekräftar värdena i vår balansräkning. Vidare kommer affären påverka vår räntetäckningsgrad positivt, säger Olof Andersson, VD i Trianon.

Trianons målinriktade arbete i Rosengård Centrum har genom åren varit värdeskapande tack vare en nära, lokal förvaltning med ett stort engagemang från medarbetarna. Rosengård Centrum är en stor arbetsplats och sysselsätter många boende i området. I kombination med ett stort utbud av fritidsaktiviteter för unga har detta bidragit till att göra centrat hållbart. När nu Hemmaplan tar över stafettpinnen kommer utvecklingen att ske i samma anda. Hemmaplan har, precis som Trianon, det sociala engagemanget väl förankrat i sin affärsstrategi och är dessutom specialister på köpcentrum i områden präglade av sociala utmaningar.

-Att vi säljer till en långsiktig och stabil aktör som Hemmaplan är bra eftersom det borgar för fortsatt målinriktat hållbarhets- och utvecklingsarbete i Rosengård, ett viktigt utvecklingsområde i Malmö. Kapitalet från försäljningen kommer vi delvis att använda för att göra ytterligare kraftfulla satsningar i Lindängen och Hermodsdal i form av renovering och energieffektivisering och för att öka kundnöjdheten och attraktiviteten, fortsätter Olof Andersson.

- Vi ser fram emot att ta över stafettpinnen från Trianon som under många år drivit en positiv utveckling av Rosengård Centrum, och accelerera arbetet för att driva en positiv samhällsutveckling tillsammans med och för människor som bor och verkar i området, och som får effekt långt utanför fastighetsgränsen, säger Cecilia Safaee, VD på Hemmaplan.

Samarbetet mellan Trianon och Hemmaplan, som startade redan 2021 när Hemmaplan förvärvade 50 procent av centrat, fortsätter genom att de båda bolagen tillsammans äger byggrätter i anslutning till Rosengård Centrum där nya bostäder och verksamheter ska utvecklas. Trianon kommer efter försäljningen under en övergångsperiod att fortsatt ha förvaltningsansvar för Rosengård Centrum.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040-611 34 97
olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och vice VD
040-611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se

Cecilia Safaee, VD
072-727 25 80
cecilia.safaee@hemmaplan.com

Denna information är sådan information som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 juni 2024, kl 11:30

Dokument och länkar

2024-06-28 PM Trianon Hemmaplan
TILL
TOPP