Hållbar obligation 2023

Trianon har i juni 2023 emitterat seniora icke säkerställda hållbara obligationer om 150 miljoner kronor.

De nya hållbara obligationerna har en löptid om 2 år med slutligt förfall i juni 2025 och löper med en ränta om 3 månaders Stibor + 500 baspunkter. Trianon avser att ansöka om upptagande till handel av de nya hållbara obligationerna på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer. Ett belopp motsvarande emissionslikviden från de nya hållbara obligationerna kommer att användas i enlighet med bolagets etablerade hållbarhetsramverk inklusive investeringar i energieffektiviseringar och andra värdeskapande investeringar i befintliga fastigheter samt nya fastighetstransaktioner. 

I samband med emissionen gjordes ett återköp av den tidigare obligationen från 2021 motsvarande totalt nominellt belopp om 72,5 Mkr.

Obligationsprospekt

Obligationsprospekt 2023

Fullständiga villkor

Villkor

Hållbart ramverk

Hållbart ramverk 2022
Second opinion

TILL
TOPP